Novosti

15.04.2021
Anketa o radnoj snazi 2020. godina

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2020. godini, u periodu od januara do decembra 2020. godine. Anketirano je 8 208 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (23 121 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (20 165 lica).
Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2020. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 267,1 hiljade od kojih je 219,4 hiljada ili 82,1% zaposlenih i 47,8 hiljade ili 17,9% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je smanjen za 10,0%, a broj nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 10,1%.
Neaktivno stanovništvo čini 233,6 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 9,6%.
Stopa aktivnosti za 2020. godinu je 53,3%, stopa zaposlenosti je 43,8%, stopa nezaposlenosti je 17,9% i stopa neaktivnosti je 46,7%.

Saopštenje


.