Novosti

29.07.2021
Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori II Kvartal 2021.godine

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine bilježe rast od 9,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa II kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 6,5%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 9,1% u odnosu na II kvartal 2020. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal iste godine bilježe rast od 3,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa I kvartalom 2021. godine, u sektoru Vađenje ruda i kamena cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 3,0% u odnosu na I kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.