Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

11.08.2021
Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2021. godine

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 131,6%, drumskom za 166,0%, lokalnom drumskom za 204,4%, redovnom vazdušnom za 160,7%. Na aerodromima je u drugom kvartalu 2021. godine prevezeno 221 hiljada putnika.
Kod prevoza robe u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine pad se bilježi u željezničkom za 26,9%, ukupnom prometu robe u lukama za 16,8%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 12,7%, a izmanipulisanih tona za 14,7%.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u drugom kvartalu 2021. godine iznosio je 1 494, što je 57,4% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u drugom kvartalu 2021. godine iznosio je 836 (od čega je 822 povrijeđenih lica), što je za 99,0% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2021. godine iznosi 66 904 što je za 11,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u drugom kvartalu 2021. godine iznosi 4 539 što je za 32,3% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
U drugom kvartalu 2021. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 219 hiljada tona robe, uz ostvarenih 29 854 hiljade tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 654 hiljade kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 89,0% ili 195 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 11,0% ili 24 hiljade tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 56,4% ili 16 847 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 43,6% ili 13 007 hiljada tonskih kilometara.
Saopštenje


.