Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.10.2021
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori III Kvartal 2021. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine bilježe rast od 0,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa III kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 6,6%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,6%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz III kvartala 2020. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u III kvartalu 2021. godine u odnosu na II kvartal iste godine bilježe pad od 1,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa II kvartalom tekuće godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 10,4%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,7%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz II kvartala 2021. godine.

Saopštenje


.