Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.10.2021
Otpad u Crnoj Gori - Stvoreni i obrađeni otpad u 2020. godini

Tokom 2020. godine u Crnoj Gori, stvoreno je 1 314 393,6 t otpada, od čega 763 270,9 t ili 58,1% u sektorima Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije. Od ukupne količine stvorenog otpada tokom 2020. godine, stvoreno je 343 893,5 t opasnog otpada ili 26,2%.

Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu, bilježi se rast od 3,0% u odnosu na ukupnu stvorenu količinu; sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – bilježi pad od 8,0%; sektori Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije – rast od 1,3%; Građevinarstvo – rast od 33,4%; sektori Uslužnih djelatnosti - rast od 9,4% i domaćinstva pad od 10,8%.

U 2020. godini stvoreno je 304 062,7 t komunalnog otpada ili 10,8% manje u odnosu na 2019. godinu. Komunalna preduzeća su sakupila 273 742,5 t što čini 95,3% ukupno sakupljenih količina. Stvoreni komunalni otpad po glavi stanovnika iznosio je 489,4 kg, što je za 10,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna količina obrađenog otpada sa izvozom u 2020. godini, iznosila je 1 131 102,6 t, što je 3,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno obrađene količine, 654 886,5 t je deponovano/odloženo ili 57,9%. Reciklirane količine otpada bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu od 3,4%.

Ukupna količina obrađenog komunalnog otpada sa izvozom, u 2020. godini iznosila je 286 705,2 t što je 11,5% manje u odnosu na 2019. godinu. Od ukupno obrađene količine, 250 796,9 t ili 87,5% je deponovano/odloženo.

Saopštenje


.