Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.01.2022
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori IV Kvartal 2021. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine bilježe rast od 2,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa IV kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 0,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 4,8%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz IV kvartala 2020. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal iste godine bilježe rast od 2,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa III kvartalom tekuće godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 7,8%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,2%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz III kvartala 2021. godine.

Saopštenje


.