Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.04.2022
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine bilježi pad od 15,2%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa prvim kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 7,4%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 11,2% dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 33,4%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježi pad za 12,6%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 2,5%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 26,2%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 4,3%.

Saopštenje


.