Novosti

26.05.2022
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2022. godine iznosila je 5,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 1,8 mil. EUR ili 35,3%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 3,3 mil. EUR ili 64,7%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 7,6%, od čega je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 1,3% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 11,8%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2022. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 28,9%, kokošija jaja učestvuju 21,1%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 13,3%, svježe povrće učestvuje 12,8%, ostali proizvodi učestvuju sa 7,4%, svježa riba učestvuje sa 7,1%, industrijsko bilje 3,9%, svježe voće učestvuje 3,2% i prerađevine voća i grožđa sa 2,3%.

Saopštenje


.