Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.06.2022
Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba

Jedinične vrijednosti izvoza roba u periodu od januara do decembra 2021. godine bilježe rast od 13,4% u odnosu na isti period prošle godine. Jedinične vrijednosti uvoza roba u periodu od januara do decembra 2021. godine bilježe rast od 7,3% u odnosu na isti period prošle godine. U periodu od januara do decembra 2021. godine, posmatrano prema poglavljima carinske tarife tj. Kombinovane nomenklature, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza roba od 80,6% zabilježen je kod poglavlja „Predmeti umjetnosti, kolekcija i starina“, dok je na strani uvoza roba najveći rast od 47,0% zabilježen kod poglavlja „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenozne materije, mineralni voskovi“.

Saopštenje


.