Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.07.2022
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2021. godine bilježe rast od 11,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 10,3%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 19,2%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz drugog kvartala 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine bilježe rast od 6,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 12,3%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 7,3%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz prvog kvartala 2022. godine.

Saopštenje


.