Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.08.2022
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2022. godine iznosila je 7,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,3 mil. EUR ili 32,4%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 4,8 mil. EUR ili 67,6%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi isti nivo, pri čemu je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 4,1% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 1,9%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2022. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 26,4%, stoka po vrstama i kategorijama 18,0%, svježe povrće 16,5%, kokošija jaja 13,0%, svježe voće i svježa riba učestvuju sa po 8,4%, ostali proizvodi sa 6,9%, industrijsko bilje 1,7% i prerađevine voća i grožđa sa 0,7%.

Saopštenje


.