Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.10.2022
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2021. godine bilježe rast od 14,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 25,1%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 19,6%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz trećeg kvartala 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2022. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine bilježe rast od 0,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 0,1%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 1,1%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz drugog kvartala 2022. godine.

Saopštenje


.