Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.10.2022
Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u preduzećima

U Crnoj Gori 100,0% anketiranih preduzeća je izjavilo da ima pristup internetu. Svi podaci u ovom saopštenju se odnose samo na preduzeća koja u svom poslovanju koriste internet u 2022. godini.

Procenat preduzeća koja imaju web sajt iznosi 85,0% u 2022. godini. U petogodišnjem periodu, došlo je do rasta broja preduzeća koja imaju web sajt. U 2022. godini procenat broja preduzeća koja imaju web sajt je porastao za 5,0 procentnih poena (sa 80,0% na 85,0%), u odnosu na 2018. godinu.

Saopštenje


.