Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

11.04.2023
Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori - statistika rođenih i umrlih

Svrha statistike rođenih i umrlih je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja stanovništva Crne Gore i opština, nataliteta, fertiliteta, mortliteta i drugih indikatora. Cilj statistike rođenih i umrlih je da opiše prirodno kretanje stanovništva preko broja živorođenih i umrlih lica.

  • U 2022. godini prirodni priraštaj je negativan i iznosi -47;
  • U Crnoj Gori u 2022. godini rođeno je 7 021 živorođene djece, 3 621 ili 51,6% su dječaci, a 3 400 ili 48,4% su djevojčice;
  • Iste godine umrlo je 7 068 lica. Od tog broja 3 660 su muškarci, a 3 408 žene.

Saopštenje


.