Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.06.2023
Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2022. godina

Jedinične vrijednosti izvoza roba u periodu od januara do decembra 2022. godine bilježe rast od 32,6% u odnosu na isti period prošle godine.
Jedinične vrijednosti uvoza roba u periodu od januara do decembra 2022. godine bilježe rast od 19,6% u odnosu na isti period prošle godine.
U periodu od januara do decembra 2022. godine, posmatrano prema poglavljima carinske tarife tj. Kombinovane nomenklature, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza roba od 77,6% zabilježen je kod poglavlja „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenozne materije, mineralni voskovi“, dok je na strani uvoza roba najveći rast od 56,1% takođe zabilježen kod istog poglavlja.

Saopštenje


.