Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.07.2023
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2022. godine bilježe rast od 4,9%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 14,6%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 4,2%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz drugog kvartala 2022. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine bilježe pad od 0,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 5,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,9%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz prvog kvartala 2023. godine.

Saopštenje


.