Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

03.10.2023
Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC)

Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC) je godišnje istraživanje koje Uprava za statistiku redovno sprovodi od 2013. godine. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem predstavljaju osnovu za izračun pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti za Crnu Goru.

Pokazatelji se temelje na konceptu relativnog siromaštva koji uzima u obzir raspoloživi dohodak domaćinstva, broj članova u domaćinstvu (veličinu domaćinstva) i distribuciju dohotka unutar populacije. EU-SILC istraživanje je, na nivou EU, obavezan izvor za praćenje statistike dohotka, siromaštva i socijalne isključenosti, kako bi se obezbijedili uporedivi podaci za svaku državu odvojeno i na nivou EU kao cjeline.

Indikatori siromaštva i socijalne isključenosti koji su objavljeni u ovom Saopštenju izračunati su na osnovu podataka dobijenih iz Ankete sprovedene u 2022. godini.

Referentni period na koji se odnose podaci je različit i zavisi od vrste podataka koji se prikupljaju, pa je tako referentni period za podatke o dohotku prethodna kalendarska godina, odnosno 2021. godina, a za podatke o materijalnoj deprivaciji momenat anketiranja, odnosno 2022. godina.

Saopštenje


.