Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.10.2023
Stvoreni i obrađeni otpad

Tokom 2022. godine u Crnoj Gori, stvoreno je 1 411 673,7 t otpada, od čega 638 630,3 t ili 45,2% u sektorima Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije. Od ukupne količine stvorenog otpada tokom 2022. godine, stvoreno je 294 466,0 t opasnog otpada ili 20,9%.

Ukupna stvorena količina otpada bilježi pad od 4,5% u odnosu na prethodnu godinu. U sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo bilježi se rast od 9,1%; sektori Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije bilježe pad od 6,5%; Građevinarstvo bilježi pad od 12,2%; sektor Uslužnih djelatnosti bilježi rast od 14,8% i domaćinstva rast od 5,1%.

U 2022. godini stvoreno je 335 797,6 t komunalnog otpada ili 3,1% više u odnosu na 2021. godinu. Komunalna preduzeća su sakupila 314 612,4 t što čini 93,7% ukupno sakupljenih količina. Stvoreni komunalni otpad po glavi stanovnika iznosio je 544,1 kg, što je za 3,4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna količina obrađenog otpada sa izvozom u 2022. godini, iznosila je 1 174 745,7 t, što je 7,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno obrađene količine, 645 715,3 t je deponovano/odloženo ili 55,0%. Reciklirane količine otpada bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu od 35,2%.

Ukupna količina obrađenog komunalnog otpada sa izvozom, u 2022. godini iznosila je 313 155,2 t što je 1,9% manje u odnosu na 2021. godinu. Od ukupno obrađene količine, 300 049,8 t ili 95,5% je deponovano/odloženo. Količina prerađenog komunalnog otpada u 2022. godini iznosi 1 028,3 t što je 81,9% manje u odnosu na prethodnu godinu, jer se u skladu sa Priručnikom za primjenu Regulative 2150/2002 o statistici otpada prekrivka više ne uključuje u postupke prerade otpada već u postupke zbrinjavanja, odnosno deponovanja otpada.

Saopštenje

 


.