Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.01.2024
Statistika stranih filijala

Statistika stranih filijala opisuje djelatnost poslovnih subjekata koji su rezidenti u izvještajnoj državi - Crnoj Gori, a pod kontrolom su stranih poslovnih subjekata (pravnih i/ili fizičkih lica).
Posmatrani su poslovni subjekti u kojima je učešće stranog kapitala (jedne ili više zemalja) u ukupnom kapitalu 50% i više. Osnovni cilj ove statistike jeste da pokaže učešće ovih poslovnih subjekata u domaćoj ekonomiji i njihov uticaj na nju.
Ovim istraživanjem u 2022. godini u Crnoj Gori obuhvaćeno je 685 poslovnih subjekata (sektori B-J, L-N) koji čine oko 98% ukupne vrijednosti proizvodnje poslovnih subjekata koji su u stranom vlasništvu.

Saopštenje


.