Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.01.2024
Indeks proizvođačkih cijena

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine bilježe rast od 3,7%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 17,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,7%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz četvrtog kvartala 2022. godine.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2023. godine bilježe rast od 0,7%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 4,0%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 0,2%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz trećeg kvartala 2023. godine.

Saopštenje


.