Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

19.04.2024
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na prvi kvartal 2023. godine bilježe rast od 1,7%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 6,1%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,6%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz prvog kvartala 2023. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2024. godine u odnosu na četvrti kvartal 2023. godine bilježe rast od 1,4%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 5,6%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,3%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz četvrtog kvartala 2023. godine.

Saopštenje


.