Novosti

14.09.2012
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom sve češćih pitanja o obračunu i objavi zvaničnih statističkih podataka o godišnjem i kvartalnom BDP, Zavod za statistiku objavljuje integralno saopštenje, kao odgovor na pitanja novinara i za potrebe informisanja javnosti.

Obrada Bruto domaćeg proizvoda ne kasni. Shodno, našem godišnjem planu istraživanja, a koji je objavljen u Službenom listu 53/2011, na str. 53, navedeno je da će Monstat u 2011. godini, raditi pilot istraživanje – obračun kvartalnog BDP-a, što praktično značni da smo obavezni da realizujemo istraživanje sa ciljem da testiramo metodologiju, program obrade, itd, i da rezultate objavimo samo ako testiranjem utvrdimo da su se stekli svi neophodni metodološki uslovi. Kako se svi metodološki uslovi nijesu stekli (nova statistička klasifikacija i preregistracija preduzeća shodno novom zakonu), rezultati nijesu objavljeni, ali pilot istraživanje je nastavljeno. Paralelno  sa radom na kvartalnom obračunu BDP-a radimo i na obračunu godišnjeg BDP-a za 2011. godinu. To će, nadamo se potvrditi i kvalitet našeg pilot istraživanja za potrebe kvartalnog obračuna, i omogućiti da podaci o BDP-u za prvi i drugi kvartal 2012. godine, budu objavljeni sa godišnjim podacima BDP-a za 2011. godnu, do kraja tekućeg mjeseca.
Time bi, u godišnjem planu za sledeću godinu, kvartalno istraživanje dobilo status redovnog istraživanja. U suprotnom, biće planirano kao pilot istraživanje.

Takođe koristimo priliku da informišemo javnost da se stepen razvoja MONSTAT-a, ne može upoređivati sa bilo kojim Zavodom za statistiku iz okruženja. Prvi razlog, jeste da MONSTAT, sve do sticanja državne nezavisnosti, odnosno do 2006. godine, nije bio samostalni statistički organ, već je funkcionisao pod metodološkom supervizijom Saveznog zavoda šire državne zajednice (Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore), što praktično znači da je funkcija MONSTAT-a bila samo prikupljanje podataka, dok su obrada podataka, razvoj metodologije i svi drugi složeni poslovi obavljani u Srbiji. To je imalo za posljedicu činjenicu da su se nacionalni računi odnosno obračun BDP-a, kao i kadar potreban za to, po prvi put počeli razvijati  u Crnoj Gori početkom 2003. godine. Sa tog stanovišta, kada uporedimo tradiciju Crne Gore u obračunu BDP-a od samo 10 godina, i onu koju imaju zemlje iz okruženja, recimo Srbija od oko 50 godina, a koja je obračun kvartalnog BDP-a započela prije devet godina, složit ćete se da je MONSTAT napravio veliki napredak samom činjenicom da uopšte razvijamo kvartalne račune. Takođe, naveli bi i činjenicu da, u nacionalnim računima u Monstatu radi svega 7 zaposlenih, a recimo u zemljama u okruženju u prosjeku radi po 20 zaposlenih. Bez obzira na veličinu zemlje obim posla je isti, imamo iste obaveze prema EU, koristimo iste međunarodne metodologije, i što je najvažnije naš posao je međunarodno uporediv i provjerljiv.

Rezultati godišnjeg obračuna BDP-a za 2011. godinu biće objavljeni do 30. septembra shodno Godišnjem planu istraživanja (Sl.list 53/2011). Shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore (Sl.list 18/2012), svi korisnici imaju jednak pristup podacima, tako da prije zvanične objave podatka ne možemo davati bilo kakve procjene.
 

Saopštenje 91 KB


.