Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

U maju 2006. godine, Crna Gora je izglasala nezavisnost na referendumu, i postala nezavisna država. U septembru 2006, pokrenuti su pregovori sa Crnom Gorom za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU. Sporazum je parafiran 15. marta  2007, a službeno je potpisan 15. oktobar 2007.

Dana 1. maja 2010, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Crne Gore i Europske unije stupio je na snagu, nakon što su svih 27 zemalja članica EU-a ratificirale SSP.

Realizacija obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prati se prema kvartalnoj i godišnjoj dinamici preko izvještaja koje priprema Ministrastvo vanjskih poslova i evropskih integracija na nivou države.

U okviru Izvještaja o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, MONSTAT je zadužen za izvještavanje o članu 90 - Saradnja u oblasti statistike, kao i za druge članove u kojima se prepozna njegova uloga kao saradnika u sprovođenju aktivnosti.

Kvartalni i godišnji izvještaji o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogu se naći na sajtu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija: http://www.mip.gov.me/

 

.