Programi i druge donatorske aktivnosti

EU, Eurostat - Od 2007., za zapadni Balkan i Tursku obezbijeđena je pomoć u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) kako bi korisnici ispunjavaju uslove za članstvo u EU i uskladili svoje standarde sa EU (a statistika je jedan od njih).

IPA Višekorisnički programi (MB) fokusirani su na regionalne aspekte, dajući mogućnost da države u regionu razmjenjuju iskustva putem:

  • Regionalnih projekata - omogućiti saradnju korisnika u regiji različitih zemalja, promovisati pomirenje, rekonstrukciju i političku saradnju.
  • Horizontalni projekti - pronaći zajedničke potrebe nekoliko korisnika i gdje se može sprovesti efikasna razmjera i razvoj ekonomije (npr. statistika, ekološki projekti).

Nacionalni IPA programi, prvi u Crnoj Gori, 2007. započeo je u avgustu 2009, a pokrivao je  period od 2 godine. Ovi projekti imaju za cilj poboljšanje kvaliteta, održivosti i efikasnosti statističkog sistema Crne Gore.

Pored IPA programa, razvoju Crne Gore, pomažu posebni projeki koji su finasirani od strane Vlada zemalja članica EU.

UN organizacije - MONSTAT je dobio dodatnu podršku za razvoj jačanja statističkog sistema sa UN-ovim programima i fondovima, kao i od strane specijalizovanih agencija (UNICEF, UNODC, Svjetska banka, MMF, itd.)

Tokom godina, Crna Gora je takođe dobila pomoć od drugih donatora i organizacija;

SIDA projekat pruža pomoć u oblasti statistike životne sredine, rodne statistike i u razvoju metodologije za statistička istraživanja.

OECD, EFTA i druge organizacije (septembar 2004 - februar 2008) podržali su dva regionalna projekta o sivoj ekonomiji i poboljšanju sveobuhvatnosti nacionalnih računa u skladu s EUROSTAT-a tabelarnim pristupom i OECD udžbenikom "Mjerenje sive ekonomije".

.