EU, Eurostat

EU pruža finansijsku pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, a pomaže im reformisati i prilagoditi EU standardima svoje institucije i zakone. Finansijska pomoć poprima oblik projekata na terenu nakon faze programiranja i ugovaranja.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je glavni alat koji se koristi od strane Komisije u cilju pružanja finansijske i tehničke potpore reformama u zemljama proširenja. Tokom procesa pristupanja, ova sredstva pomažu u sprovođenju neophodnih reformi i izgradnji kapaciteta zemalja. Sredstva utiču postepeno, odražavajući se u pozitivnom razvoju regiona.

IPA je osmišljen kako bi se postigli još bolji rezultati s resursima koje imamo na raspolaganju. To pomaže zemljama kandidatima u potpunosti sprovesti zakonodavstvo EU (acquis) do vremena kada postaju članice. Za potencijalne kandidate, ključ je da se oni postepeno usklade sa zakonodavstvom EU.

Od 2007, zemlje proširenja su primile sredstva EU i potporu kroz ovaj jedan kanal. Ukupna pretpristupno finansiranje za period 2007-2013 je 11,5 biliona €. IPA zamjenjuje pet prethodnih instrumenata EU za pretpristupnu pomoć - PHARE, ISPA, SAPARD, Turski program i CARDS.

Postoje dvije vrste IPA projekta:

 

.