Ostale usluge

Pravni osnov   

Statističko istraživanje o ostalim  uslugama se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12). 

METODOLOŠKE OSNOVE
Cilj istraživanja
Osnovni zadatak i cilj statistike ostalih usluga je da se Kvartalnim istraživanjem prometa ostalih usluga obezbijede podaci neophodni za praćenje i analizu konjunkturnih kretanja, obima i strukture prometa u ostalim uslugama.
U svrhu zadovoljenja navedenih ciljeva statitika ostalih usluga prikuplja podatke o:
• ukupnom prometu poslovnih subjekata u posmatranom kvartalu  ;
• ukupnom broju zaposlenih i ukupnom broju radnih sati
Značaj statistike ostalih usluga  je da se rezultati dobijeni istraživanjem koriste za praćenje i analizu obima, dinamike i strukture prometa u uslužnim djelatnostima i za ispunjavanje međunarodnih statističkih obaveza. 

Izvori podataka
Osnovni izvori podataka su privredna društva koja obavljaju privrednu djelatnost po KD 2010 u sektorima H-Saobraćaj i skladištenje, J- Informisanje i komunikacije, K-Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja, L-Poslovanje nekretninama, M-Stručne, naučne i tehničke djelatnosti, N-Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, P-Obrazovanje, Q-Zdravstvena i socijalna zaštita, R-Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti i S-Ostale uslužne djelatnosti.
 

Obaveza zaštite individualnih podataka
Dobijeni podaci se u agregiranom-zbirnom obliku koriste isključivo u statističke svrhe i ne objavljuju se kao pojedinačni o uslužnim  privrednim subjektima  koji su razvrstani po KD 2010 u navedenim sektorima.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Obrasci Izvještaji o kvalitetu

 

 

 

.