IPA 2011 višekorisnički projekat

IPA 2011 višekorisnički projekat – planirano trajanje projekta je od  Jula 2012. Godine do jula 2014. Godine. Projekat pokriva sledeće oblasti

Metodologija nacionalnih računa

Kvartalni nacionalni računi

Agro-monetarna statistika

Godišnja statistika biljne proizvodnje

Statistika životinjske proizvodnje 

Statistika voda

Statistika otpada

Prihodi i uslovi života

Anketa o potrošnji domaćinstva

Biznis registar

Međunarodna trgovina robama

Strukturalna biznis statistika

Paritet kupovne moći

Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

 

.