Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

GDDS

Crna Gora je 05. decembra 2011.god pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). 

GDDS je strukturirаni sistem u kome se zemlje člаnice MMF-а dobrovoljno obavezuju na poboljšаnje kvаlitetа podаtаkа koji se prikupljaju i distribuirаju kroz stаtističke sisteme u dužem periodu za potrebe izrade što kvalitetnijih mаkroekonomskih аnаliza. 

Osnovni cilj GDDS-a je da pomogne zemljama da razviju dobre statističke sisteme, s naglaskom na sveobuhvatnosti, kvalitetu i ažurnosti podataka i praksi diseminacije ekonomskih, finansijskih i socio-demografskih podataka.

e-GDDS

Delegacija MMF Odjeljenja za statistiku boravila je u posjeti Crnoj Gori od 28. juna do 4. jula 2017. godine kako bi se u saradnji sa vladinim nadležnim institucijama uspostavio unaprijeđeni sistem za diseminaciju opštih podataka, tzv. e-GDDS. 

Delegacija je imala za cilj da podrži razvoj Nacionalne stranice sa sumarnim podacima (NSDP), koja se nalazi na internet stranici Uprave za statistiku Crne Gore, sa linkovima Centralne banke i Ministarstva finansija Crne Gore.

NSDP služi kao mjesto na kojem se nalaze svi glavni makroekonomski podaci. Objavljivanjem glavnih makroekonomskih podataka preko nove NSDP stranice obezbijeđuje se korisnicima jednostavan pristup informacijama koje je Upravni odbor MMF-a identifikovao bitnim za praćenje ekonomskih uslova i politika. 

NSDP će pružiti korisnicima pristup potpunim informacijama o podacima e-GDDS-a u Crnoj Gori, i od 04. septembra 2017.god. dostupna je na web stranici Uprave za statistiku, kao i na stranici MMF-a (DSBB): http://dsbb.imf.org. 

Sistem e-GDDS je uspostavljen od strane Upravnog odbora u maju 2015. godine kako bi se unaprijedila transparentnost podataka, podstakao razvoj statistike i pomoglo stvaranje sinergije između diseminacije podataka i njihovog praćenja. Sistem e-GDDS zamjenjuje GDDS koji je bio uspostavljen 1997. godine.

Na sljedećem linku možete pronaći više informacija:

Saradnja sa MMFom 

Na sljedećoj Internet stracnici  možete pogledati metapodatke za Crnu Goru:

eGDDS

NSDP stranicu možete pogledati na sljedećem linku:

NSDP

 

.