IPA2017 GRANT Program

IPA 2017 višekorisnički projekat – GRANT, planirano trajanje projekta je april 2019. godine - oktobar 2021. godine. U okviru programa pokriveni su sljedeći pilot projekti:

 

1. Government Finance and Excessive Deficit Statistics,

2. Spoljna trgovina uslugama,

3. HICP,

4. Statistika cijena – PPP (Paritet kupovne moći),

5. Kratkoročna statistika: priprema za FRIBS, 

6. Strukturalna biznis statistika (SBS) i biznis demografija (BD), 

7. Spoljna trgovina robama,

8. EU-SILC implementacija, 

9. Evropski sistem Integrisanih podataka socijalne zaštite (ESSPROS),

10. Statistika kriminaliteta,

11. Istraživanje o rodno zasnovanom nasilju (GBV),

12. Upravljanje kvalitetom,

13. Indikatori makroekonomske neravnoteže (MIP),

14. Pesticidi.

 

.