Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Biznis demografija

 

Pravni osnov

Pravni osnov za obradu, pripremu i diseminaciju podataka o Biznis demografiji je Uredba (EC) br. 295/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2008. godine o strukturnoj biznis statistici (Aneks IX).

Metodološke osnove 

Biznis registar je glavni izvor statistike o biznis demografiji. Kvalitet i tačnost Registra su stoga važni za kvalitet statistike o biznis demografiji proizvedene iz Registra.
Statistički podaci o biznis demografiji se obično proizvode po kalendarskoj godini, a poslednja godina se naziva referentna godina t.
Jednostavnim riječima, biznis demografija mjeri broj aktivnih preduzeća u godini t, kao i broj rođenih i umrlih preduzeća. Ovi podaci se proizvode za sva preduzeća, kao i za one sa najmanje 1 zaposlenim. 
Ovi podaci za referentnu godinu t se zatim mogu uporediti sa godinama t-1, t-2, t-3, t-4 i t-5 kako bi se proizveli statistički podaci o stopama rođenja/smrtnosti, stopama preživljavanja preduzeća, industrijama visokog rasta, stranom vlasništvu i regionalna analiza.

 

Metodološka objašnjenja Podaci

.