Informaciono-komunikaciona tehnologija

Uprava za statistiku Crne Gore  po prvi put je sproveo istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori. Ovo istraživanje se odnosi na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija od strane domaćinstava, pojedinaca, kao i preduzeća.
IKT istraživanje koje se sprovodi u domaćinstvima, u skladu sa metodologijom Eurostat-a, obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine starosti, kao i pojedince iste starosne dobi.
IKT  istraživanje koje je sprovedeno u preduzećima obuhvata preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz 12 sektora djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev 2, koja su intervjuisana telefonskim putem u periodu od 10 - 25. oktobra 2011. godine.

Uprava za statistiku Crne Gore  po prvi put je sproveo istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori. Ovo istraživanje se odnosi na upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija od strane domaćinstava, pojedinaca, kao i preduzeća.

IKT istraživanje koje se sprovodi u domaćinstvima, u skladu sa metodologijom Eurostat-a, obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine starosti, kao i pojedince iste starosne dobi.
Broj lica starosti između 16 i 74 godine koji su koristili računar iznosi 53,2%, dok procenat onih koji nikada nijesu koristili računar iznosi 46,8%. Što se tiče korišćenje Interneta, 49,9% lica je izjavilo da je koristilo Internet, pri čemu 76,6% njih Internet je koristilo svakog dana ili skoro svakog dana. 17,5% lica je koristilo Internet najmanje jednom nedjeljno.
 

 

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Metapodaci

.