Novosti

27.02.2014
Prosječne zarade (Plate) Januar 2014. godine

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2014. godine u Crnoj Gori iznosila je 726 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 478 eura. U odnosu na decembar 2013. godine prosječna (neto) zarada u januaru 2014. godine zabilježila je pad od 1,6%. Prosječna (neto) zarada u januaru 2014. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je pad od 2.4%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2013. godini zabilježila pad od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2014. godine u odnosu na decembar 2013. godine zabilježile pad od 0,8% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,9%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2014. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti:Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (13,2%),Vađenje ruda i kamena (8,5%), Umjetnost, zabava i rekreacija (8,2%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (8,0%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,9%), Zdravstvena i socijalna zaštita ( 2,7%), Državna uprava, obavezno soc. osiguranje (1,2%), dok je pad zabilježen u sektorima: Poslovanje sa nekretninama (25,7%), Informisanje i komunikacije (21,9%),Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (16,3%), Usluge smještaja i ishrane (15,8%), Ostale uslužne djelatnosti (11,4%), Građevinarstvo (9,2%), Snabdijevanje vodom,upravljanje otpad. vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada I sl. aktivnosti (4,7%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,1%),Trgovina na veliko i trg. na malo, poprav. motor. vozila i motocikala (2,4%), Saobraćaj i skladištenje (1,8%),Obrazovanje (1,8%), Prerađivačka industrija (0,4%).
 

Saopštenje


 

.