Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.09.2015
Bruto domaći proizvod Crne Gore za period 2010. - 2014. godine

Stopa realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2014. godini iznosila je 1.8%.
 
U ovom saopštenju objavljuju se rezultati obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) Crne Gore za 2014. godinu, po proizvodnoj i potrošnoj metodi, u tekućim i stalnim cijenama prema ESA 2010 metodologiji kao i revidirana vremenska serija podataka BDP-a za period 2010. - 2013. god.
 
Bruto domaći proizvod Crne Gore u 2014. godini iznosio je 3 458 miliona eura, dok je u 2013. godini iznosio 3 362 milion eura.
 
Bruto domaći proizvod po stanovniku u 2014. godini iznosio je 5 561 eura, dok je u 2013. godini iznosio 5 412 eura.
 
Usvajanjem metodologije evropskog sistema računa – ESA 2010 stvorili su se uslovi da se izvrši revizija objavljenih podataka BDP-a za prethodni (2010 - 2013) period.
 
Promjene koje su imale uticaj na nivo BDP-a odnose se na metodološke promjene koje se oslanjaju na ESA 2010: „kapitalizacija troškova istraživanja i razvoja“ i „kapitalizacija troškova vojnog naoružanja“, uz dodatna statistička poboljšanja koja se odnose na: unapređenje obračuna FISIM-a, državne potrošnje i imputirane rente koja su sprovedena u cilju harmonizacije sa standardima Evropske unije.
 

Navedene promjene uticale su na povećanje nivoa BDP-a u nominalnom iznosu prosječno oko 0,9% za period 2010-2013. god, ali se taj uticaj nije značajno odrazio na prethodno objavljene stope realnog rasta. Realna stopa rasta za 2011. godinu ostala je nepromijenjena, za 2012. god. realna stopa rasta se smanjila za 0,2 p.p, dok se u 2013. godini stopa realnog rasta povećala za 0,2 p.p u odnosu na prethodno objavljenu. 

Saopštenje


.