Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.10.2015
Zavod za statistiku potpisao dva sporazuma o međusobnoj saradnji

U ponedjeljak 14. septembra 2015. godine u Podgorici, direktorica Zavoda za statistiku mr Gordana Radojević i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji na području statistike kriminaliteta, koja predstavlja dio statistike pravosuđa.

Još jedan sporazum direktorica Zavoda za statistiku mr Gordana Radojević potpisala je u petak 2. oktobra 2015. godine sa izvršnim direktorom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Zoranom Sekulićem. 

U cilju unapređenja zvaničnog statističkog sistema, postojeće saradnje navedenih institucija i definisanja planova za harmonizaciju poglavlja 18 – Statistika, sa EU standardima, Zavod za statistiku je pokrenuo inicijativu za formalizovanje međuinstitucionalnih odnosa.

Potpisivanje sporazuma unaprijediće međuinstitucionalnu saradnju, koja je neophodna za uspostavljanje funkcionalnog sistema za proizvodnju zvanične statistike, za nacionalne i evropske potrebe.

Na ovaj način će se izbjeći dupliranje statističkih podataka na nivou Crne Gore, smanjiti troškovi prikupljanja podataka i opterećenost izvještajnih jedinica, kao i razmjena podataka i informacija, kojima raspolažu potpisnice u skladu sa zakonima, koji regulišu njihovu djelatnost.

Zavod za statistiku, shodno Zakonu o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, ima ulogu odgovornog stručnog nosioca, organizatora i koordinatora sistema zvanične statistike. Jedna od njegovih obaveza jeste uspostavljanje i kreacija administrativnih izvora podataka. Kako bi Zavod za statistiku mogao da dobije usklađenu statistiku potrebno je da se svi administrativni izvori unaprijede i da se podigne nivo kvaliteta njihovih podataka. Ova aktivnost će se sprovesti tako, što će zvanična statistika uticati i insistirati na usaglašavanju metodologije prikupljanja podataka od administrativnih izvora sa metodologijom Evropske unije. Ukoliko administrativni izvori usklade svoje registre prema zahtjevima Zavoda za statistiku, Crna Gora će moći da proizvodi statistiku, koja je usklađena sa EU standardima i međunarodno uporediva.

Saopštenje


.