Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.02.2022
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

U Crnoj Gori postoje 52 predškolske ustanove, od kojih 21 javna i 31 privatna, sa mrežom od 158 vaspitnih jedinica, u okviru kojih je organizovano 790 vaspitnih grupa.

Ukupan broj upisane djece u predškolskim ustanovama u školskoj 2021/2022. godini iznosio je 23 008. Od ukupnog broja upisane djece djevojčica je 47,7% (10 986), a dječaka 52,3% (12 022). U odnosu na prošlu školsku godinu upisane djece je više za 7,9%. Od ukupnog broja upisane djece u javnim ustanovama upisano je 96,1%.

Prosječan broj djece po vaspitnoj grupi u javnim predškolskim ustanovama je 31, a u privatnim 11. Od ukupnog broja zaposlenih u predškolskim ustanovama vaspitači/ce čine 47,5%.

Saopštenje


.