Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.06.2022
Obavještenje nevladinim organizacijama povodom definisanja nacionalnih potreba za Popis poljoprivrede u Crnoj Gori

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), Uprava za statistiku objavljuje

OBAVJEŠTENJE

nevladinim organizacijama da, u skladu sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za definisanje nacionalnih potreba za Popis poljoprivrede u Crnoj Goriobjavljenim 09.06.2022. godine na internet stranici  Uprave za statistiku i portalu e-uprave, nije bilo prijavljenih kandidata.


.