Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

11.08.2022
Kvartalna statistika saobraćaja - II kvartal 2022.

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u željezničkom za 58,5%, drumskom za 89,7%, lokalnom drumskom za 7,3%, prevozu putnika na aerodromima 129,6%.
Kod prevoza robe u drugom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi u u željezničkom za 97,3% ukupnom prometu robe u lukama za 40,9%, dok se pad bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 21,8%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 38,9 % a izmanipulisani za 58,4%.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u drugom kvartalu 2022. godine iznosio je 1 454 što je za 2,7% manje u odnosu na drugi kvartal 2021. godine. Broj nastradalih lica2 u drugom kvartalu 2022. godine iznosio je 790 (od čega je 776 povrijeđenih lica) što je za 5,5% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2022. godine iznosi 71 771 što je za 7,3% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u drugom kvartalu 2022. godine iznosi 6 653 što je za 46,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
U drugom kvartalu 2022. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 238 hiljada tona robe, uz ostvarenih 29 507 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 437 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 91,6% ili 218 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 8,4% ili 20 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 71,0% ili 20 964 hiljade tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 29,0% ili 8 543 hiljade tonskih kilometara.

Saopštenje


.