Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.05.2023
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori

U Crnoj Gori brojno stanje stoke na dan 1. decembar 2022., u odnosu na 1. decembar 2021. godine bilježi pad u ukupnom broju goveda i ovaca. Ukupan broj goveda iznosi 70 765 i u odnosu na prošlu godinu manji je za 0,6%. Trend smanjenja ukupnog broja muznih krava i dalje se nastavlja i to za 2,1%. U odnosu na prošlu godinu, u ovčarstvu je prisutno smanjenje u ukupnom broju grla za 2,7% , dok je broj muznih ovaca manji za 0,7%. Broj koza je na istom nivou kao i 2021 godine.

Ukupan broj svinja bilježi rast manji od 1% u odnosu na prošlu godinu, i iznosi 24 514. Trend rasta (48,3%) zabilježen je u broju suprasnih nazimica. Ukupan broj živine u 2022. godini veći je za 43,5%. Najveće učešće imale su koke nosilje čiji je ukupan broj 821 679, i u odnosu na prošlu godinu bilježi rast od 56,4%.

Saopštenje


.