Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.02.2024
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosila je 13,0 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 4,8 mil. EUR ili 36,9%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 8,2 mil. EUR ili 63,1%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi rast od 16,0%, pri čemu je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 36,4% kao i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača od 6,7%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2023. godine stoka po vrstama i kategorijama učestvuje sa 22,5%, kokošija jaja 20,8%, svježe mlijeko 20,3%, svježe povrće učestvuje 12,0%, ostali proizvodi 10,7%, svježa riba 6,6%, svježe voće 5,3%, prerađevine voća i grožđa učestvuju sa 0,9%, industrijsko bilje 0,7% i grožđe sa 0,2%.

Saopštenje


.