SAVJET STATISTIČKOG SISTEMA

Savjet statističkog sistema  osniva se u cilju unaprjeđivanja statističke kulture i znanja, kao i staranja o potrebama korisnika zvanične statistike, kako je precizirano poglavljem IV Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (“Službeni list CG“,br.18/12 i 47/19).

Savjet je savjetodavno i stručno tijelo,koje daje  mišljenja i prijedloge o:

1) strateškim pitanjima zvanične statistike i statističkog sistema;
2) predlogu strategije razvoja, predlogu programa, predlogu godišnjeg plana i predlogu izvještaja o izvršenju godišnjeg plana;
3) nacrtima zakona i drugih opštih pravnih akata iz oblasti zvanične statistike;
4) pitanjima u vezi nepostupanja subjekata koji vode administrativne izvore podataka u skladu sa ovim zakonom;
5) razvoju i unaprjeđenju sistema zvanične statistike i međunarodnoj saradnji;
6) povećanju nivoa znanja proizvođača statistike i korisnika podataka;
7) funkcionisanju sistema zvanične statistike;
8) potrebi za sprovođenjem popisa, uvođenju statističkih istraživanja, reviziji postojećih ili ukidanju obimnih statističkih istraživanja, infrastrukturnim projektima i izvorima finansiranja za njihovo sprovođenje;
9) uputstvima za primjenu principa zvanične statistike;
10) drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje sistema zvanične statistike.

Članove Savjeta imenuje ministar finansija.

Član Savjeta se imenuje na period od pet godina i može biti ponovo imenovan na isti period.

Direktor nadležnog organa je član Savjeta po funkciji.

Savjet ima 17 članova i to su: predstavnici Uprave za statistiku, Centralne banke Crne Gore, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, organa državne uprave nadležnog za poslove poreza i carina, Komisije za tržište kapitala, Ministarstva zdravlja, Ministarstva ekonomskog razvoja, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, naučno – istraživačkih institucija, poslovnih asocijacija i nevladinih organizacija.

Savjet ima predsjednika i potpredsjednika,koji se biraju iz reda članova Savjeta.

Savjet ima sekretara,koji se imenuje iz reda zaposlenih u nadležnom organu.

Način rada Savjeta bliže se uređuje poslovnikom o radu Savjeta.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja nadležni organ.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz okvira poslova koje obavlja, Savjet može obrazovati komisije, radne grupe ili druga radna tijela.

Zapisnici sa održanih sjednica Savjeta statističkog sistema
 

.