IPA2014 GRANT Program

IPA 2014 višekorisnički projekat - GRANT je trajao u periodu od oktobra 2015. godine do avgusta 2017. godine. U okviru programa pokriveni su i realizovani sljedeći pilot projekti:

1. Metodologija nacionalnih računa;

2. ESA 2010 program transmisije podataka/Kvartalni nacionalni računi;

3. Statistika cijena - Paritet kupovne moći (PPP);

4. Biznis statistika: metodologija profiliranja, statističke jedinice preduzeća, statistički poslovni registar

5. multinacionalnih grupa preduzeća (eng. EuroGroups Register - EGR);

6. Istraživanje o korišćenju informacione tehnologije u domaćinstvima, pojedincima, preduzećima;

7. Statistika saobraćaja;

8. Kratkoročna statistika;

9. Statistika turizma;

10. Statistika cijena - Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP); Indeks tržišnih cijena kuća i

11. stanova (HPI);

12. Godišnja biljna statistika;

13. Statistika stočarstva;

14. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava.

 

.