IPA višekorisnički

Opšti cilj Višekorisničkog instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) je da zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima i područjima (Albanija, Bosna i Herzegovina, Hrvatska, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Crna Gora i Srbija, kao i Kosovo i Turska) – korisnicama-  pomogne da se suoče sa izazovima evropskih integracija, da implementiraju standarde, politike i reforme neophodne za ispunjenje EU obaveza  i da podrži njihov napredak u Procesu stabilizacije i pridruživanja i postavljanju temelja za ispunjavanje Kopenhaških kriterijuma za članstvo u EU.

IPA je osmišljena na način da omogućava prilagođavanje specifičnim razvojnim potrebama svake zemlje korisnice ove pomoći, sa ciljem maksimizacije efekata podrške koju im pruža. Kada je u pitanju statistika, glavni cilj IPA projekata je priprema statističkih institucija u okviru zemlje korisnika za članstvo u EU, usaglašavanje metodologija sa statističkim dijelom akija (acquis) i njihovo integrisanje u Evropski statistički sistem.

Uz saglasnost i podršku EUROSTAT-a, Zavod za statistiku je u okviru IPA II višekorisničkog programa 2014-2018. godina, postao direktni nosilac „GRANT ugovor-a“, čija je implementacija počela 2015. godine. Poseban značaj ovog tipa ugovora ogleda se u tome, što se namijenjena sredstva IPA višekorisničkih projekata dodjeljuju direktno nacionalnoj statističkoj instituciji na upravljanje. Posebno ističemo da ovaj ugovor omogućava dodatna finansijska sredstva Zavodu za statistiku, koja utiču na brži razvoj zvaničnog statističkog sistema.

 

 

.