Biljna proizvodnja

Biljna proizvodnja

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja u oblasti statistike biljne proizvodnje je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja u oblasti statistike biljne proizvodnje je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o površinama korišćenog poljoprivrednog zemljišta po kategorijama, površinama, prinosima i proizvodnji biljnih kultura.

Izvori podataka

Podaci od privrednih društava prikupljaju se izvještajnom metodom na bazi knjigovodstvene i druge evidencije. Do 2012. godine podaci za porodična poljoprivredna gazdinstva prikupljani su metodom procjena, koje su vršili statistički procjenitelji, po metodologiji koja nije usklađena sa regulativom 543/2009.

Od 2013. godine podaci se prikupljaju anketom, na uzorku od oko 5000 gazdinstava. Uzorak je prost stratifikovan i izabran je iz baze popisa poljoprivrede. Ovi podaci koji su u skladu sa regulativom i 543/2009 objavljeni su u Statističkom godišnjaku Crne Gore.

Link: http://www.monstat.org/userfiles/file/publikacije/godisnjak%202014/poljoprivreda.pdf.

U julu 2015. godine izvršen je preračun serije podataka za period 2007 - 2013. godine o površinama kategorija korišćenog zemljišta i ostvarenoj biljnoj proizvodnji, kako bi se dobili uporedivi podaci.

Obuhvat

Obuhvaćena su privredna društva koja su prema klasifikaciji djelatnosti, razvrstana u sektor A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (poljoprivredna preduzeća i zemljoradničke zadruge) i porodična poljoprivredna gazdinstva koja se bave biljnom proizvodnjom.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Tajnost podataka je zagarantovana. Rezultati dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.