Strategija razvoja statistike

Strategijom razvoja zvanične statistike za period od 2019 - 2023. godine, utvrđuju se razvojni pravci i ciljevi zvanične statistike Crne Gore. Priprema je Uprava za statistiku, kao koordinator sistema zvanične statistike u saradnji sa drugim proizvođačima zvanične statistike. Svrha ovog dokumenta je da se defišu dugoročni operativni ciljevi razvoja statističkog sistema Crne Gore, kojim će se ispuniti strateški cilj statističkog sistema, a to je obezbjeđenje svim korisnicima, kvantitativne i reprezentativne informacije o ekonomskom, demografskom, socijalnom i stanju životne sredine u Crnoj Gori, po međunarodno definisanoj metodologiji i najvišim profesionalnim standardima.

Vizija statističkog sistema Crne Gore je proizvodnja koherentnih, relevantnih i objektivnih rezultata zvanične statistike, koji se temelje na međunarodnim konceptima, metodologijama i strogom režimu zaštite podataka.

Misija statističkog sistema Crne Gore je da obezbijedi adekvatne, relevantne, pouzdane i pravovremene rezultate zvanične statistike, kako bi se olakšalo planiranje i donošenje odluka Vlade Crne Gore i zajednica, kao i da obezbijedi  proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike u skladu sa naučnim principima, profesionalnom etikom i međunarodnim standardima.

Strategija razvoja zvanične statistike za period od 2019 - 2023. godine sadrži sedam operativnih  ciljeva sa pratećim indikatorima i aktivnostima koje vode do ostvarenja definisanog cilja, kao i Akcioni plan koji definiše dinamiku realizacije, način izvještavanja i nadležne organe za realizaciju strategijskih ciljeva. Edukacija statističara, kao naučnika koji rade sa podacima, inovativnim rješenjima, korišćenjem novih izvora podataka, daljim usaglašavanjem zvanične statistike sa međunarodnim standardima i principima Kodeksa prakse evropske statistike su izazovi koji predstavljaju razvojne strategijske ciljeve definisane Strategijom razvoja zvanične statistike u narednom petogodišnjem periodu. 

Strategija razvoja zvanične statistike 2019 - 2023. godine, uključuje i specifične obaveze zvanične statistike Crne Gore prema procesu EU integracija i predstavlja svojevrstan plan usklađivanja za pregovaračko Poglavlje 18 - Statistika

 
Ovdje možete preuzeti Strategiju razvoja statistike 2019-2023. (“Službeni list CG”,  br. 54/19, od 23.09.2019.) 

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja zvanične statistike 2019 - 2023. godine (za 2021. godinu)


Arhiva

.