Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Cijene
Istraživanje / popis: Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/10/2021
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
10/09/2021

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj istraživanja indeksa izvoznih cijena je praćenje mjesečnih promjena cijena industrijskih proizvoda koje preduzeća proizvode i prodaju na stranom tržištu. Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz predstavljaju važne ekonomske indikatore koji se mogu koristiti kao deflatori vremenskih serija, naročito za potrebe nacionalnih računa.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2, CPA Version 2008
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Istraživanjem su obuhvaćeni sektori: B (Vađenje ruda i kamena) i C (Prerađivačka industrija) NACE Rev. 2 klasifikacije.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Prodajna cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz je cijena robe isporučene na domaćoj granici koja uključuje troškove transporta, troškove osiguranja, kao i sve ostale troškove nastale do granice (FOB cijena) koji utiču na jediničnu cijenu proizvoda. U cijenu ne ulazi porez na dodatu vrijednost kao i popusti koje prodavac eventualno odobrava kupcu. Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz su relativni brojevi koji pokazuju promjene izvoznih cijena iz perioda u period. Indeksi cijena su izračunati za određene proizvode (individualni indeksi), za grupe proizvoda i za sve proizvode uključene u listu (ukupan indeks). Mjesečni indeks prikazuje za koliko su se u prosjeku cijene u tekućem mjesecu promijenile u odnosu na prethodni mjesec. Godišnji indeks prikazuje za koliko su se u prosjeku cijene promijenile u poslednjih 12 mjeseci. Prosječni godišnji indeks prikazuje za koliko su se u prosjeku cijene promijenile u poslednjih n mjeseci tekuće godine u odnosu na isti period prethodne godine.
3.5. Statistička jedinica: Privredna društva - KAU koja obavljaju aktivnost u okviru sektora B (Vađenje ruda i kamena) i C (Prerađivačka industrija) NACE Rev. 2 klasifikacije.
3.6. Statistička populacija: Privredna društva - KAU koja obavljaju aktivnost u okviru sektora B (Vađenje ruda i kamena) i C (Prerađivačka industrija) NACE Rev. 2 klasifikacije.
3.7. Referentna oblast: Teritorija Crne Gore.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci su dostupni u formi mjesečnih saopštenja od 2009. godine: http://monstat.org/cg/page.php?id=267&pageid=29
3.9. Osnovni (bazni) period: Prethodna godina se uzima kao bazna.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Indeksi.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesec.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašćenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvođačima zvanične statistike: 1. Ministarstvom finansija 2. Centralnom bankom Crne Gore 3. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podataka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašćenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podatka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zaposleni u Upravi za statistiku Crne Gore potpisuju izjave o poštovanju povjerljivosti podataka, i za svako namjerno kršenje povjerljivosti statističkih podataka predviđene su zakonske mjere. članom 54 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore ( Sl.list CG , br.18/12) je regulisano da se podaci prikupljeni, obrađeni i sačuvani za potrebe zvanične statistike smatraju povjerljivim, ako je na osnovu tih podataka moguće neposredno ili posredno identifikovati izvještajne jedinice, čime se otkrivaju pojedinačni podaci. Izvještajna jedinica se neposredno identifikuje imenom, nazivom ili adresom, odnosno preko dodijeljenog identifikacionog broja. Posredna identifikacija je utvrđivanje identiteta izvještajne jedinice dedukcijom, uzimajuci u obzir sve mjere da bi se identifikovala izvještajna jedinica. Podaci za čije korišćenje su izvještajne jedinice dale izričit pristanak ne smatraju se povjerljivim.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
Kalendar objavljivanja statističkih podataka dostupan je na sledećem linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesečna.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci su dostupni u vidu mjesečnih saopštenja objavljenih na zvaničnom web sajtu: http://monstat.org/cg/page.php?id=267&pageid=29
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedeće redovne publikacije: 1. Statisticki Godišnjak, 2. Crna Gora u brojkama, 3. Mjesečni statistički pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedeće: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori, 2. Najčešće korišćeni statistički podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Mjesečna saopštenja od januara 2009. godine http://www.monstat.org/cg/page.php?id=267&pageid=29 Godišnji i mjesečni indeksi od januara 2009. godine: http://monstat.org/cg/page.php?id=558&pageid=29
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučnoistraživačke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.
10.5. Drugo: Podaci o indeksima cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz se redovno (mjesečno) dostavljaju EUROSTAT-u putem web portala eDAMIS.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Kratka metodologija istraživanja dostupna je na sledećem linku: http://monstat.org/cg/page.php?id=29&pageid=29
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanične statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz praćenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave, 2. Vodičza implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku, 3. Implementacioni plan.

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapređenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanične statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: 1. Stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statistički procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapređenja, 5. Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica. Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz su veoma relevantni za domaće i međunarodne korisnike, kao i interno za potrebe nacionalnih računa. Nastoje se prikupiti pouzdani podaci istraživanja i obezbijediti visok nivo tačnosti. Obračun indeksa zasnovan je na preporučenoj međunarodnoj metodologiji. Objavljivanje rezultata je uvijek tačno, blagovremeno i lako dostupno. Nastoji se obezbijediti međunarodna uporedivost primjenom EU i relevantnih međunarodnih koncepata, definicija i klasifikacija.
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat, - Svjetska banka, - UN organizacije, - Međunarodni monetarni fond. Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave, - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave, - Centralna banka, - nevladine organizacije, - studenti, - istraživači, - mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodičza implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf .
12.3. Potpunost podataka: Svi nacionalni zahtjevi su ispunjeni.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Tačnost podataka Indeksa cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz generalno se smatra visokom. Tačnost izvornih podataka prati se procjenom metodološke ispravnosti cijena i izvora pondera kao i pridržavanjem metodoloških preporuka. Preduzimaju se odgovarajuće aktivnosti kako bi se identifikovali i eliminisali potencijalni izvori grešaka.
13.2. Greška uzorka: Uzoračka greška se ne može izračunati jer istraživanje nije sprovedeno na osnovu slučajnog uzorka.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Stopa odaziva je oko 70%. Preduzeća se zavisno od njihove veličine ili reprezentativnosti kontaktiraju telefonom kako bi se podaci obezbijedili na vrijeme. Cijena privremeno nedostupnog proizvoda određuje se kontaktiranjem preduzeća od kojeg se zahtijeva da procijeni nedostajuću cijenu ili ponovi poslednju prijavljenu cijenu. U slučajevima kada industrijsko preduzeće prestane da proizvodi proizvod određenog kvaliteta za koji su prikupljene cijene, ili ako je proizvod tog kvaliteta netržišna roba , onda se definiše novi proizvod određenog kvaliteta koji se najbolje prodaje i očekuje se da će se prodavati dugo i u velikim količinama. Za novi izabrani kvalitet proizvoda cijene se daju istovremeno za tekući i prethodni mjesec. Preduzeća su obavezna da objasne svaku promjenu kvaliteta.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju na datum koji je određen Kalendarom objavljivanja statističkih podataka - mjesečno.
14.2. Tačnost: Svi podaci su objavljeni u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podataka za 2020. godinu izuzev podataka za jul koji su objavljeni 26. avgusta, a Kalendarom su predviđeni 25. avgusta. Razlog odlaganja objave podataka je nedostatak ljudskih kapaciteta usled pandemije izazvanom virusom COVID-19.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Metodologija istraživanja je u velikoj mjeri usklađena sa EU Regulativama, što omogućava uporedivost između zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci po NACE Rev. 2 klasifikaciji dostupni su od 2010. godine.

15.3. Domen usklađenosti: Nije dostupno.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno usklađeni. Viši nivoi agregacije su izvedeni iz elementarnih indeksa prema unaprijed definisanim procedurama.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Objavljeni podaci se smatraju konačnim, osim u slučaju metodoloških promjena i uvođenja novih klasifikacija, usljed čega podliježu reviziji.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Glavni izvor podataka za obračun indeksa cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz je Mjesečno istraživanje o cijenama proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz. Ovo istraživanje obuhvata privredna društva razvrstana u sektorima vađenje ruda i kamena i prerađivačka industrija NACE Rev. 2 klasifikacije, koja imaju više od pet zaposlenih odnosno zadovoljavaju jedinicu mjere propisanu Nomenklaturom industrijskih proizvoda po jedinici proizvoda. Takođe, obuhvata i privredna društva razvrstana u druge sektore NACE Rev. 2 klasifikacije koji u svom sastavu imaju pogone ili druge organizacione oblike koji se bave industrijskom proizvodnjom. Uzorak i ponderi su bazirani na godišnjem industrijskom istraživanju i istraživanju spoljne trgovine. Za praćenje cijena izabrani su najvažniji proizvodi iz svake oblasti, tj. proizvodi sa najvećom realizacijom na inostranom tržistu, a odabir proizvođača izvršen je prema njihovom učešću u proizvodnji pojedinih proizvoda.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečna.
18.3. Prikupljanje podataka: Prikupljanje podataka se vrši izvještajnom metodom. Industrijsko preduzeće popunjava obrazac C-41i izmedju 14. i 16. svakog mjeseca za tekući mjesec. Prodajna cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz je cijena robe isporučene na domaćoj granici koja uključuje troškove transporta, troškove osiguranja, kao i sve ostale troškove nastale do granice (FOB cijena) koji utiču na jediničnu cijenu proizvoda. Industrijsko preduzeće upisuje cijenu za tekući i prethodni mjesec. Ako u izvještajnom mjesecu nije bilo prodaje, preduzeće upisuje cijenu po kojoj bi prodaja bila izvršena da se kupac pojavio.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Ne vrši se prilagođavanje podataka.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.