Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Industrija
Istraživanje / popis: Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike kratkorocnih indikatora
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
31.03.2016
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
19/02/2020
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
30/12/2019

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj mjesecnog izvještaja industrije IND-1 je da obezbijedi podatke o industrijskoj proizvodnji i prometu. Dobijeni podaci se koriste za pracenje obima i dinamike kretanja fizickog obima industrijske proizvodnje, prometa, analizu obima i promjena u strukturi industrijske proizvodnje, analizu sezonskih karakteristika proizvodnje i sagledavanje ukupnih ekonomskih kretanja
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2 PRODCOM
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
B, C i D Klasifikacije djelatnosti
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Zalihe gotovih proizvoda - u zalihe gotovih proizvoda na kraju mjeseca uracunava se vrijednost zaliha gotovih proizvoda na kraju referentnog mjeseca. Vrijednost se iskazuje u hiljadama ?. Ukupan promet - odnosi se na prihod od prodaje dobara i usluga umanjen za popuste i povracaje, subvencije i bez PDV-a. Vrijednost se iskazuje u hiljadama ? i popunjava se za referentni mjesec. Domaci promet - je promet ostvaren prodajom industrijskih proizvoda i usluga na domacem tržištu. Vrijednost se iskazuje u hiljadama ?. Inostrani promet - je promet ostvaren prodajom industrijskih proizvoda i usluga na inostranom tržištu. Vrijednost se iskazuje u hiljadama ?. Promet od ostalih djelatnosti - je promet ostvaren od ostalih djelatnosti. Vrijednost se iskazuje u hiljadama ?. Gotova proizvodnja - iskazuje se za izvještajni mjesec i predstavlja kolicinu proizvoda koji su dostigli odgovarajuci stepen obrade, tako da je šifra i naziv proizvoda definisan po važecoj Nomenklaturi industrijskih proizvoda.
3.5. Statistička jedinica: Jedinice posmatranja za obracun indeksa industrijske proizvodnje su preduzeca (privredna društva) sa 5 i više zaposlenih, sa prometom iskazanim u završnom racunu u prethodnoj godini, cija je osnovna djelatnost industrijska proizvodnja (odnosno razvrstana u sektorima B, C i D Klasifikacije djelatnosti), kao i dijelovi privrednih društava (KAU) koje obavljaju industrijsku proizvodnju. Jedinice posmatranja za obracun indeksa prometa u industriji su preduzeca (privredna društva) sa 5 i više zaposlenih, sa prometom iskazanim u završnom racunu u prethodnoj godini, cija je osnovna djelatnost industrijska proizvodnja (odnosno razvrstana u sektorima B i C Klasifikacije djelatnosti), kao i dijelovi privrednih društava (KAU) koje obavljaju industrijsku proizvodnju.
3.6. Statistička populacija: Okvir za listu preduzeca formiran je na osnovu podataka iz statistickog biznis registra, a koji obuhvata sve aktivne poslovne subjekte iz oblasti industrije (sektori B, C i D Klasifikacije djelatnosti) kao i djelove preduzeca koja zadovoljavaju kriterijume predvidjene za ovo istraživanje. Iz okvira su iskljuceni preduzetnici kao i preduzeca ciji je promet jednak nuli.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o industrijskoj proizvodnji se proizvode više od 50 godina ali se po novoj metodologiji rade od 2010.godine.Podaci o prometu u industriji dostupni su od 2013.
3.9. Osnovni (bazni) period: Za baznu godinu se uzima 2015. godina.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Promet - u EUR Promjene u odnosu na predhodni period - procentualno (%)

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Podaci se prikupljaju na mjesecnom nivou.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se objavljuju na nivou oblasti djelatnosti po klasifikaciji Nace Rev2. Individualni podaci su zasticeni od bilo kakve vrste zloupotrebe prema Zakonu o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Sl. list Crne Gore , br. 18/12 od 30.03.2012.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesecno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci su dostupni na sajtu: http://monstat.org/cg/page.php?id=178&pageid=34
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: http://monstat.org/cg/pxweb.php
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Podaci se šalju Eurostatu.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
http://monstat.org/userfiles/file/industrija/proizvodnja%20i%20promet/3_%20Metodologija_Indeks%20proizvodnje%20i%20prometa%20u%20industriji_CG(1).pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Definicije osnovnih varijabli i metodologija obracuna rezultata su potpuno uskladjeni sa preporukama Eurostata u oblasti kratkorocnih indikatora (Council Regulation No 1165/98 ANEX A) osim sezonskih prilagodjavanja. Podaci nijesu desezonirani, što predstavlja odstupanje u odnosu na EU standarde.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti - istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodic za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf .
12.3. Potpunost podataka: Istraživanje obuhvata preduzeca sa 5 i vise radnika koja su registrovana usektorima B, C i D Nace Rev2 klasifikacije djelatnosti i podaci dobijeni ovim istraživanjem su potpuno uskladjeni sa regulativom 1165/98 (osim sezonskih prilagodjavanja)

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Istraživanje o proizvodnji i prometu u industriji obuhvata preduzeca sa 5 i vise radnika i podaci se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobicajenim vrstama greške- greškama prilikom obrade i neodgovora.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju 30 dana nakon zavrsetka posmatranog mjeseca.
14.2. Tačnost: U toku 2018. godine svi rokovi za objavljivanje su ispostovani u skladu sa Kalendarom objavljivanja podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno.
15.2. Vremenska uporedivost: Od 2010.godine nije bilo metodoloških promjena pa su podaci od 2010 do 2015. uporedivi

15.3. Domen usklađenosti: U odredjenim slucajevima, podaci iz drugih oblasti ekonomske statistike mogu da se koriste za unakrsnu provjeru podataka.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno povezani. Viši nivo agregacije je izveden iz detaljih indeksa prema dobro definisanim procedurama.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Tipicne revizije su minimalne. Znacajne revizije se koriste samo ukoliko dodje do metodoloških promjena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci se prikupljaju od izvjestajnih jedinica sa 5 i vise radnika(Preduzeca i KAU) koje su registrovane u Statistickom biznis registru u sektora B -Vadjenje ruda i kamena, C-Preradjivacka industrija i D Snabdijevanje elektricnom energijom, gasom, parom i klimatizacija.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesecno
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju izvjestajnom metodom (postom, mailom ili faksom).
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije dostupno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.