Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Industrija
Istraživanje / popis: Industrijska proizvodnja (PRODCOM)

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike kratkorocnih indikatora
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
30.03.2016.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
19/02/2020
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
30/12/2019

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj godišnjeg istraživanja industrijske proizvodnje (PRODCOM) je da obezbijedi podatke o industrijskoj proizvodnji i prometu, tj. o kolicinama zaliha na pocetku godine, ostvarenoj proizvodnji (u okviru koje se prikazuju podaci posebno o uslužno proizvedenim kolicinama), kolicinama proizvoda utrošenim za dalju proizvodnju, kolicinama zaliha na kraju godine i kolicini i vrijednosti prodatih proizvoda. Termin PRODCOM potice iz francuskog jezika PRODuction COMmunautaire - proizvodnja zajednice i odnosi se na proizvodnju u sektorima Vadjenje ruda i kamena i Preradjivacka industrija po Klasifikaciji djelatnosti 2010 (KD 2010).
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacije korištene u sprovođenju istraživanja su: NACE Rev. 2 Međunarodna lista proizvoda-PRODCOM lista
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Okvir za listu preduzeca formiran je na osnovu podataka iz statistickog biznis registra, a koji obuhvata sve aktivne poslovne subjekte iz oblasti industrije (sektori B i C klasifikacije KD 2010) kao i dijelovi privrednih društava (KAU) koji se bave industrijskom proizvodnjom. Iz okvira su iskljuceni preduzetnici kao i preduzeca ciji je promet jednak nuli. Lista izvještajnih jedinica uključuje preduzeća i KAU sa 5 i više zaposlenih i proizvode količine proizvoda veće od jedinice mjere preporučene PRODCOM listom.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Proizvod nastaje kao posljedica neke industrijske aktivnosti, a definisan je Nomenklaturom industrijskih proizvoda za godišnje istraživanje industrijske proizvodnje. Termin proizvod koristi se kao opšti, kako za proizvode koji imaju fizicku dimenziju tako i za industrijske usluge. Pod gotovim proizvodom smatra se svaki proizvod koji je dostigao odgovarajuci stepen prerade, tako da je u Nomenklaturi za godišnje istraživanje industrijske proizvodnje naveden pod posebnom šifrom i posebnim nazivom. Proizvod je gotov kada njegovu ispravnost provjeri fabricka ili druga kontrola kvaliteta proizvoda. Neispravni proizvodi ne smatraju se gotovim proizvodima. Kolicina zaliha na pocetku godine podrazumijeva stanje zaliha prenijetih iz prethodne godine, pri cemu je stanje u magacinskim knjigama uskladjeno sa utvrdjenim realnim stanjem posle inventara. Ostvarena proizvodnja predstavlja ukupno ostvarenu proizvodnju datog proizvoda, izraženu u odgovarajucoj jedinici mjere, u prethodnoj godini u odnosu na godinu obrade izvještaja i odnosi se na period koji odgovara kalendarskoj godini. Odnosi se na proizvodnju koja je završena u godini za koju se podnosi izvještaj na teritoriji Crne Gore. Pod uslužnom proizvodnjom podrazumijeva se proizvodnja korišcenjem sirovina narucioca i za njegov racun, tako da se proizvodjac ne javlja kao vlasnik robe, vec samo kao izvršilac usluge. Uslužna proizvodnja iskazuje se šifrom, nazivom i jedinicom mjere predvidjenom za dati proizvod, ali u odvojenom redu, uz posebnu šifru u koloni vrsta proizvodnje , koja oznacava uslugu. Kolicine utrošene za dalju proizvodnju - ova stavka obuhvata potrošnju proizvoda proizvedenih u okviru samog privrednog subjekta (izvještajne jedinice). To je tzv. interna realizacija. Kolicina zaliha na kraju godine - prikazuju se kolicine nerealizovanih proizvoda zatecene kod proizvodjaca na dan 31.decembra izvještajne godine. Prodaja (realizacija) proizvoda - u obzir se uzimaju kolicine proizvoda koje se isporucuju van privrednog društva za koje se podnosi izvještaj i za koje je ispostavljena faktura.
3.5. Statistička jedinica: Jedinice posmatranja za pracenje industrijske proizvodnje su preduzeca (privredna društva) sa 5 i više zaposlenih, sa prometom iskazanim u završnom racunu u prethodnoj godini, cija je osnovna djelatnost industrijska proizvodnja (odnosno razvrstana u sektorima B i C klasifikacije KD 2010), kao i dijelovi privrednih društava (KAU) koji se bave industrijskom proizvodnjom.
3.6. Statistička populacija: Izvještajne jedinice su privredna drustva i KAU koja se bave industrijskom proizvodnjom i koja su u Centralnom registru registrovana u sektorima B (vađenje ruda i kamena) i C (Prerađivačka industrija).
3.7. Referentna oblast: Podaci o industrijskoj proizvodnji odnose se na teritoriju Crne Gore
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci su dostupni od 2011. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije dostupan.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Vrijednost realizacije u Eurima. Količina gotovih proizvoda u navedenim mjernim jedinicama: m2 (metar kvadratni), m3 (metar kubni), t (tona), hiljade efektivnih casova rada, hl (hektolitri).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Podaci se prikupljaju za referentni period od godinu dana.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Povjerljivost podataka je tretirana u skladu sa politikom. Podaci se objavljuju samo na nivou koji nije povjerljiv. Pojedinačni podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godisnje u skladu sa Kalendarom objavljivanja.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenje je dostupno na web sajtu: http://monstat.org/cg/page.php?id=641&pageid=34
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: http://monstat.org/cg/pxweb.php
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije dostupno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
http://monstat.org/userfiles/file/industrija/ind%20proizvodnja%202014/5_%20Metodologija_Industrijska%20proizvodnja%20(PRODCOM)_CG.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet je posmatran kroz sve faze proizvodnje podataka, od odgovornog statističara, u skladu sa specifičnostima konkretnog istraživanja. Prikupljanje podata i njihova obrada su subjekt ove kontrole. U okviru organizacije statističkih istraživanja, određeni spekti kvaliteta su dio pripremljenosti osoblja uključenog i proizvodnju statistike.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodic za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf .
12.3. Potpunost podataka: Podaci su na nivou preduzeca i KAU. Svi zahtijevani podaci su prikupljeni.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije dostupna
13.2. Greška uzorka: Nije dostupna
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije dostupna

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju na180 dana od kraja referentnog perioda
14.2. Tačnost: Svi rokovi u toku 2018. godine su upotpunosti ispostovani (100%).

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Metodologija istraživanja je ista kao u ostalim Evropskim zemljama, to je razlog što je naše istraživanje geografski uporedivo sa EU zemljama.
15.2. Vremenska uporedivost: Uporedivi podaci su objavljeni od 2010 na Monstatovom web sajtu http://monstat.org/cg/page.php?id=641&pageid=34

15.3. Domen usklađenosti: Metodologija istrazivanja u industriji je ista kao u ostalim Evropskim zemljama, to je razlog sto su nasi podaci geografski uporedivi sa ostalim evropskim zemljama.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno koherentni. Podaci su koherentni sa nacionalnim računima.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=14993
17.2. Praksa revizije: Tipicne revizije su minimalne. Znacajne revizije se koriste samo ukoliko dodje do metodoloških promjena. - Za značajne revizije sve serije se preračunavaju, ali promjene nisu najavljene. Oznaka da je došlo do promjene se objavljuje zajedno sa izmijenjim podacima. - Ukoliko dođe do greške, ona se ispravlja u najkraćem mogućem roku ili u sledećem saopštenju. - Podaci se šalju Eurostatu 180 dana nakon završetka referentnog perioda.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci se prikupljaju od izvjestajnih jedinica sa 5 i vise radnika(Preduzeca i KAU) koje su registrovane u Statistickom biznis registru u sektora B -Vadjenje ruda i kamena i C-Preradjivacka industrija.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Godisnje
18.3. Prikupljanje podataka: Izvjestajna metoda
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije dostupno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.