Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Turizam
Istraživanje / popis: Istraživanje o dolascima i noćenjima turista

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
6.12.2023.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Istraživanje o dolascima i noćenjima turista, ukupno objedinjuje turistički promet ostvaren u kolektivnom i turistički promet ostvaren u individualnom/privatnom smještaju. Cilj istraživanja o dolascima i noćenjima turista, ukupno je da obezbijedi osnovne podatke o obimu prometa (dolasci i noćenja) domaćih i stranih turista. Rezultati istraživanja služe za kreiranje turističke politike i strategije razvoja turizma, kao i za ispunjenje zahtjeva za podacima domaćih i inostranih korisnika.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Pravilnik o vrstama, minimalno tehničkim uslovima, kategorizaciji ugostiteljskih objekata, Zakona o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG", broj 013/18). Klasifikacija djelatnosti, 2010
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Kolektivni smještaj: obuhvaćeni su svi kolektivni ugostiteljski objekti koji pružaju usluge smještaja na osnovu odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu br. 013/18. Objekti su razvrstani u tri grupe prema Klasifikaciji djelatnosti (KD 2010): 55.1 (hoteli i sličan smještaj); 55.2 (odmarališta i slični objekti za smještaj); 55.3 (djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice). Individualni smještaj: obuhvaćeni su smještajni objekti koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima (individualni turistički smještaj, odnosno tzv. ?privatni smještaj?).
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne duže od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih ličnih razloga, osim zapošljavanja kod privrednog subjekta sa sjedištem u mjestu posjete. Turista je svaka osoba koja izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju, ali ne duže od 12 mjeseci neprekidno, a razlog njegovog putovanja može biti odmor, rekreacija, zdravlje, sport, religija, porodica, posao i drugi razlozi. Djeca se smatraju turistima i treba ih obuhvatiti ovim izvještajem, bez obzira na njihov uzrast. Turistima se ne smatraju osobe koje u mjestu posjete borave duže od 12 uzastopnih mjeseci, osobe koje obavljaju neku aktivnost finansiranu iz mjeste posjete, osobe koje redovno dnevno ili nedjeljno putuju u mjesto gdje obavljaju posao ili studiraju, migranti, pograniččni radnici, diplomatski i konzularni predstavnici, izbjeglice, raseljena lica, osobe u tranzitu koje formalno ne ulaze u zemlju, stalni stanovnici koji putuju u drugo mjesto s namjerom da se tamo stalno nastane, osobe koje su na privremenom radu u Crnoj Gori i primaju platu za svoj rad. Posjetilac je svako lice koje putuje u mjesto van svoje uobičajene okoline na period ne duži od 12 mjeseci. Pod pojmom turista podrazumijeva se svaki posjetilac koji u nekom mjestu ostvari najmanje jedno noćenje u nekom objektu predvidjenom za usluge smještaja . Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi. Domaći turista je osoba sa stalnim boravkom u CG, koja privremeno boravi u nekom drugom mjestu izvan svog stalnog mjesta boravka i prenoci bar jednu noć u ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj. Strani turista je osoba sa stalnim boravkom izvan CG koja privremeno boravi u nekom mjestu u CG i prenoći bar jednu noć u ugostiteljskom ili nekom drugom objektu za smještaj. Uobičajena okolina je sredina u kojoj svako od nas živi, radi ili obavlja svoje redovne aktivnosti. npr: redovne posjete rodjacima, prijateljima koje se obavljaju otprilike jednom u dvije sedmice, odlazak na selo itd. Pod pojmom dolasci podrazumijeva se broj turista koji borave jednu ili više noći u nekom smještajnom objektu u posmatranom periodu. Obuhvataju se i djeca bez obzira na uzrast. Broj dolazaka ne odgovara broju lica koja putuju. Jedno lice može da putuje više puta tokom godine i svaki put se njegov dolazak registruje u smještajnom objektu u kojem boravi. Takodje jedno lice tokom svog putovanja može da posjeti vise mjesta i u svakom objektu u kome boravi tokom svog putovanja registruje se njegov dolazak. Noćenja predstavljaju broj noćenja koje turisti ostvare u ugostiteljskim objektima za smještaj. Smještajni kapaciteti su izraženi kroz broj smještajnih objekata, broj soba i drugih smještajnih jedinica i broj kreveta koji su na raspolaganju turistima. Kreveti su stalni i pomoćni. Stalni ležajevi jesu ležajevi koji su stalno raspoloživi za iznajmljivanje turistima. Pomoćni kreveti su kreveti koji su namijenjeni za udobnost gostiju (sofe, kauči itd.) i rezervni kreveti sa kojima se smještajni kapacitet povećava tokom sezone.
3.5. Statistička jedinica: Lokalna jedinica prema vrsti djelatnosti (LKAU), administrativni izvori podataka, lokalne turističke organizacije.
3.6. Statistička populacija: Privredna društva, pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga za smještaj turista u kolektivnom i individualnom (privatnom) turističkom smještaju.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora, opštine.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o dolascima i noćenjima turista prema ovoj metodologiji raspoloživa su od 2017. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Za bazni period uzima se prethodna godina.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj dolazaka i noćenja turista, kao i kapaciteti izražavaju se brojčano (u hiljadama). Promjene u odnosu na prethodni period - procentualno (%)

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12,47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12,47/19) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci se ne objavljuju. Prema članu 56. Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore, individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Prema članu 57. povjerljivi podaci biće korišćeni isključivo za statističke svrhe, jedino ukoliko izvještajne jedinice daju izričit pristanak za upotrebu njenih podataka, takvi podaci se ne smatraju povjerljivim.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12,47/19) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnja.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenja su dostupna na ovom linku: http://monstat.org/cg/page.php?id=366&pageid=44
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedeće redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesečni statistički pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Podaci su dostupni na sajtu: http://monstat.org/cg/page.php?id=366&pageid=44
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12,47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Podaci su dostupni u excel dokumentima: http://monstat.org/cg/page.php?id=366&pageid=44

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija je dostupna na sajtu: http://monstat.org/cg/page.php?id=1571&pageid=43
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet se prati u svim fazama proizvodnje podataka od strane odgovornih statističara, u skladu sa specifikacijom za konkretno istraživanje. Prikupljanje, unos i obrada podataka su obično predmet ovog nadgledanja. Kvalitet podataka obezbjeđuje se primjenom definicija koje su usklađene sa EU Regulativama 692/2011, 1051/2011 i Eurostat-ovim metodološkim uputstvom iz statistike turizma.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Istraživanje se vrši na potpunom obuhvatu, uključujući kolektivni i individualni smještaj. Raspoloživi su podaci o broju dolazaka i noćenja turista po opštinama, vrsti turističkog mjesta, zemlji prebivališta turista, i vrsti smještajnih objekata.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Istraživanje o dolascima i nocenjima turista se radi na potpunom obuhvatu i podaci se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobičajenim vrstama greške u vezi sa greškama prilikom obrade i neodgovora.
13.2. Greška uzorka: Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu stoga nema greški u uzorkovanju.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Prvi rezultati se objavljuju 58 dana nakom zavrsetka referentne godine. Prikupljanje podataka se vrši mjesečno.
14.2. Tačnost: Indikator tačnosti predstavlja vremensku razliku između stvarne objave podataka i planirane objave podataka. P3 = dact - dsch što se tice ovog istraživanja o dolascima i nocenjima, tacnost=0, što znaci da su podaci objavljeni u skladu sa Kalendarom objave podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Metodologija istraživanja je u skladu sa evropskom regulativom koju primjenjuju sve EU zemlje, pa su samim tim podaci geografski uporedivi sa podacima drugih EU zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci po ovoj metodologiji su dostupni od 2017. godine. Zbog promjene u metodologiji u procesu prikupljanja i obrade podataka (uključivanje novoformiranih izvora podataka i razvoj evidencije podataka - administrativne baze/registri drugih institucija), podaci individualnog smještaja po opštinama i na mjesečnom nivou za 2017. i 2018. godinu nijesu u potpunosti uporedivi sa istim podacima iz prethodnih godina.

15.3. Domen usklađenosti: U odredjenim slucajevima, podaci iz drugih oblasti ekonomske statistike mogu da se koriste za unakrsnu provjeru podataka: trgovina na malo, saobraćaj. Koriste se i podaci Nacionalne turističke organizacije, Uprave policije kao i drugi raspoloživi podaci iz administrativnih izvora.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno povezani.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu:http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Objavljeni podaci se posmatraju kao preliminarni sve do izlaska sledećeg saopštenja kada preliminarni podaci postaju konačni shodno Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Za individualni smještaj: Ministarstvo unutrašnjih poslova (podaci o prometu lica i vozila na graničnim prelazima; podaci iz baze o registru boravišta - RB90), Lokalne turističke organizacije, Nacionalna turistička organizacija, Ministarstvo održivog razvoja i turizma (podaci o smještajnim objektima iz Centralnog turističkog registra), nadležni poreski organi lokalnih samouprava, sektorske statistike iz sistema zvanične statistike i ostali relevantni podaci privrednih društava iz oblasti saobraćaja, energetike i sl. Za kolektivni smještaj: privredna društva i dijelovi privrednih društava koja pružaju usluge u kolektivnom vidu smještaja.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečno.
18.3. Prikupljanje podataka: Izvještajni metod, kompilacija i procjena.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.