Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Turizam
Istraživanje / popis: Nautički turizam

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek poslovnih statistika,statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
6.12.2023.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj ovog istraživanja je dobijanje podataka o prometu stranih jahti i drugih plovila namijenjenih razonodi, sportu i rekreaciji u teritorijalnom moru Crne Gore, kao i broju inostranih posjetilaca koji u našu zemlju ulaze ovim plovilima. Rezultati istraživanja služe u svrhu sagledavanja stepena razvijenosti ovog vida turizma u našoj zemlji, kao i njegovog daljeg razvoja.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Nije relevantno.
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Luka nautickog turizma je luka namijenjena za pristajanje, cuvanje, sklanjanje, popravku i opremanje jahti i camaca. Motorna jahta jeste plovilo na motorni pogon za razonodu, sport i rekreaciju koje prema uobicajenim pomorskim uzansama ima kabinu sa najmanje dva ležaja, toalet i uredaje za kuvanje. Jahta na jedra jeste plovilo za razonodu, sport i rekreaciju cije je osnovno pogonsko sredstvo vjetar i koje raspolaže kabinom sa najmanje dva ležaja, toaletom i uredajima. Ostala plovila jesu camci (drveni, plasticni, gumeni i dr) dužine preko 3 metra ili dužine manje od 3 metra ukoliko imaju motor. Tu pripadaju i gliseri ukoliko ne ispunjavaju uslove za razvrstavanje u jahte. Broj izdatih odobrenja za boravak u luci jeste broj odobrenja za cuvanje plovnih objekata koje je izdala lucka kapetanija, odnosno njena ispostava, organizacijama i jedinicama koje se bave preuzimanjem plovnih objekata na cuvanje (zimovanje). Broj lica prispjelih plovilima jeste ukupan broj lica koja su navedena u odobrenju za plovidbu: clanovi posade i druga lica. Državljanstvo se odredjuje prema putnoj ispravi.
3.5. Statistička jedinica: Lucke kapetanije Bar i Kotor sa svojim poslovnim jedinicama - ispostavama.
3.6. Statistička populacija: Strani plovni objekti namijenjeni razonodi, sportu ili rekreaciji koji su ušli u teritorijalno more Crne Gore, a kojima je nadležna lucka kapetanija izdala odobrenje za plovidbu.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora.
3.8. Vremenska pokrivenost: Od 2007. godine sprovodi se kao redovno istraživanje. Vremenska serija za ovo istraživanje je duga 15 godina.
3.9. Osnovni (bazni) period: Za baznu godinu se uzima prethodna godina.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Strana plovila u nautickom turizmu i broj lica prispjelih plovilima izražavaju se u apsolutnim vrijednostima. Promjene u odnosu na prethodni period - procentualno (%).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina; 2. Poreskom upravom; 3. Ministarstvom finansija; 4. Centralnom bankom Crne Gore; 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Ministarstvo fnansija i CBCG). Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT; 2. UN organizacije; 3. MMF; 4. Svjetska banka.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Povjerljivost i zaštita statistickih podataka regulisani su Zakonom o statistici i statistickom sistemu Crne Gore (?Službeni list CG? br. 18/12,47/19). Jedno od osnovnih nacela na kojima se temelji Zakon je nacelo statisticke povjerljivosti i upotreba licnih podataka iskljucivo u statisticke svrhe. Na osnovu Zakona, individualni podaci o fizickim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Podaci su povjerljivi kada omogucavaju direktnu ili indirektnu identifikaciju fizickog ili pravnog lica. Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom (zbirnom) obliku kojim se onemogucava prikazivanje individualnih podataka izvještajnih jedinica.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci se ne objavljuju. Prema clanu 56. Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Crne Gore, individualni podaci o fizickim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Prema clanu 57. Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Crne Gore, povjerljivi podaci bice korišceni iskljucivo za statisticke svrhe, jedino ukoliko izvještajne jedinice daju pristanak za upotrebu njihovih podataka, takvi podaci se ne smatraju povjerljivim.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (?Službeni list Crne Gore? br. 18/12,47/19) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku, najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, i on sadrži datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnja.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Godišnja saopštenja dostupna su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/page.php?id=633&pageid=590
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Podaci su dostupni na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/page.php?id=633&pageid=590
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12,47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Podaci su dostupni u excel dokumentima: http://monstat.org/cg/page.php?id=633&pageid=590

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija je dostupna na sljedecem linku: http://monstat.org/userfiles/file/turizam/naut.turizam/Metodologija%20(TU-17).pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: 1. Institucije; 2. Proizvodnje rezultata zvanicne statistike; 3. Pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama; 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi; 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih; 4. Stalna unapredenja; 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Svi dosadašnji podaci su u potpunosti uporedivi, rokovi za objavljivanje ispoštovani i nije bilo prekida u vremenskim serijama. Istraživanje ne podliježe evropskim regulativama i zahtjevima, vec se sprovodi zbog nacionalnih potreba. Kvalitet se prati u svim fazama proizvodnje podataka u skladu sa specifikacijom za konkretno istraživanje.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat; - Svjetska banka; - UN organizacije; - MMF. Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave; - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave; - Centralna banka Crne Gore; - NVO; - Studenti; - Istraživaci; - Mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Istraživanje se sprovodi zbog nacionalnih potreba, u skladu sa nacionalnom metodologijom. Obuhvat je potpun.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu što podrazumijeva dvije izvještajne jedinice, lucke kapetanije Bar i Kotor.
13.2. Greška uzorka: Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu, stoga nema greški u uzorkovanju.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se prikupljaju mjesečno, a objavljuju se godišnje, 17. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Upitnici se šalju izvještajnim jedinicama na pocetku godine (za svih 12 mjeseci). Rok za dostavu podataka je 10 dana nakon završetka referentnog mjeseca. Podaci se objavljuju 80 dana nakon završetka referentne godine, u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podataka.
14.2. Tačnost: Indikator tacnosti predstavlja vremensku razliku izmedu stvarne objave podataka i planirane objave podataka. što se tice ovog istraživanja tacnost = 0, što znaci da su podaci objavljeni u skladu sa Kalendarom objave podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Istraživanje se sprovodi zbog nacionalnih potreba, stoga se podaci ovog istraživanja ne mogu uporedivati sa podacima drugih EU zemalja, jer ne podliježu EU regulativi.
15.2. Vremenska uporedivost: Uporedivi podaci su dostupni od 2007. godine.

15.3. Domen usklađenosti: Nije dostupno.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno povezani.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na sljedecem linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Objavljeni podaci se posmatraju kao preliminarni sve do izlaska sljedeceg saopštenja kada preliminarni podaci postaju konačni.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Istraživanje se sprovodi izvještajnom metodom na potpunom obuhvatu i ukljucuje dvije izvještajne jedinice, lucke kapetanije Bar i Kotor.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečno.
18.3. Prikupljanje podataka: Prikupljanje podataka se vrši izvjestajnom metodom, putem upitnika TU-17. Lucke kapetanije dostavljaju zbirni izvještaj za podrucje cijele kapetanije, na nacin da one od svojih ispostava (luka) preuzimaju podatke i onda ih zbirno (agregirano) šalju Upravi za statistiku.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.