Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Cijene
Istraživanje / popis: Pariteti kupovne moci

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek za statistiku cijena
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
11.09.2018.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
11.09.2018.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Paritet kupovne moći (PKM) je efikasno sredstvo u međunarodnim poređenjima bruto domaćeg proizvoda u Evropi. Budući da uključuje i uticaj cijena, ovaj indikator je najbolji pokazatelj privrednog stanja u nekoj državi. Pariteti kupovne moći (PKM) su stope za prevođenje valuta koje se primjenjuju kako bi se izvršilo pretvaranje ekonomskih indikatora izraženih u nacionalnim valutama u zajedničku vještačku valutu - Standard kupovne moći (SKM), i koja izjednačava kupovnu moć različitih nacionalnih valuta i omogućava svrsishodno poređenje obima između zemalja. Na veličinu BDP-a po stanovniku izraženog u standardu kupovne moći najvećim dijelom utiču veličina BDP-a procijenjenog rashodnom metodom, nivo potrošačkih cijena i broj stanovnika. Standard kupovne moći (SKM) je jedinica vještačke valute koja eliminiše razlike između nivoa cijena između zemalja. Tako jedan SKM kupuje isti obim roba i usluga u svim zemljama. Ova jedinica omogućava smisleno poređenje obima ekonomskih pokazatelja u svim zemljama.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
PKM se proizvodi u skladu sa klasifikacijom finalne potrošnje BDP Evropskog sistema nacionalnih i reginalnih računa (ESA 2010). PKM se klasifikuju prema tipu finalne potrošnje - stvarni troškovi idividualne potršnje, stvarni troškovi kolektivne potrošnje i kapitalni izdaci. U okviru individualne potrošnje PKM se klasifikuje prema kupcima - domaćinstva, neprofitne institucije koje služe domaćinstvima i individualni izdaci države. Cijene koje se koriste za izračunavanje PKM oslanjaju se na definicije, koncept, klasifikacije i pravila objavljivanja datih u okviru ESA 2010. COICOP 5; COPNI; COFOG; CPA
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
PPP se obračunava za potrebe BDP-a i njegove različite podagregate rashodne strane nacionalnih računa.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Paritet kupovne moći - PKM je sredstvo za prevođenje nacionalnih valuta u zajedničku valutu koja izjednačava kupovnu moć različitih nacionalnih valuta. To znaci da određeni iznos nacionalne valute, konvertovan u drugu zajedničku valutu po paritetu kupovne moći, odgovara iznosu potrebnom za kupovinu iste korpe proizvoda i usluga u svim zemljama. U najednostavnijem obliku, PKM predstavlja odnos cijena pojedinih proizvoda i usluga u nacionalnim valutama između zemalja. Tako na primjer, znamo da se danas za određenu sumu novca moze kupiti manje robe nego što smo mogli kupiti za isti iznos prije mesec dana, naravno, mnogo manje nego prije godinu ili nekoliko godina. Kupovna moć 1 Eura je niža zbog poskupljenja. Drugim riječima isti iznos kupovne moći je smanjen zato što je nivo cijena za proizvode i usluge koje smo kupili danas viši nego prije nekoliko mjeseci, godinu ili nekoliko godina. U najednostavnijem obliku, PKM predstavlja odnos cijena pojedinih proizvoda i usluga u nacionalnim valutama između zemalja.
3.5. Statistička jedinica: PPP se obračunava za svaku zemlju članicu projekta, za EU u cjelini, kao i za Eurozonu.
3.6. Statistička populacija: Rashodna strana nacionalnih računa, kako je precizirano u ESA 2010, definiše statističku populaciju.
3.7. Referentna oblast: Eurostat je nadležna institucija za godišnji obračun i disiminaciju PKM za 37 evropskih zemalja. To uključuje 28 zemalja članica EU, 3 članice EFTE (Island, Norveska i švajcarska) 5 zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU (Crna Gora, Srbija, BJR Makedonija, Turska i Albanija) i Bosnu i Hercegovinu sa statusom potencijalnog kandidata. Kosovo učestvuje samo u istraživanjima koja se odnose na potršna dobra i usluge. U Eurostatovoj bazi podataka, PKM za Japan i SAD se takođe koriste kao reference, stim što je za njihov obračun zadužen OECD.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o paritetu kupovne mo?i i indeksu nivoa cijena, za Crnu Goru dostupni su od 2005 godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
PKM se mogu interpretirati kao devizni kursevi nacionalnih valuta zemalja izraženih prema Standardu kupovne moći (SKM). Oni prikazuju broj valutnih jedinica po SKM. Stvarni troškovi su troškovi u nacionalnoj valuti pretvoreni u SKM upotrebom PKM. Na ovaj način oni su denominirani u SKM. Za izračunavanje indeksa nivoa cijena i indeksa obima po stanovniku, Eurostat koristi baze EU28, EU27 ili EU15 (EU28=100, EU27=100 or EU15=100, u zavisnosti od izbora korisnika).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Referentni period je kalendarska godina. U Eurostatovoj bazi podataka podaci su dostupni od 1995. godine, mada ne za sve zemlje, kojih je ukupno 37. Podaci za Crnu Goru su dostupni od 2005. godine.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ((Sl.list Crne Gore] br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Zavodu za statistiku jasno i široko pravno ovlašćenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Zavod za statistiku je potpisao nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka. Regulativa (EC) No 1445/2007 Evropskog parlamenta i Savjeta, 11. decembar 2007. godine. Regulativa (EC) No 193/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta, 28. februar 2011. godine.
6.2. Dijeljenje podataka: Eurostat je odgovoran za obračun i objavljivanje podataka. Svi podaci koji su uključeni u obračun PKM-a su dostupni na uvid nacionalnim statistikama ali samo u svrhu validacije.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podatka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašćenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podatka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zaposleni u Zavodu za statistika Crne Gore potpisuju povjerljive izjave o poštovanju povjerljivosti podataka i za svako namjerno kršenje povjerljivosti statističkih podataka predviđene su znatne zakonske mjere. članom 54 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore ( Sl.list RCG , br.18/12) je regulisano da se podaci prikupljeni, obrađeni i sačuvani za potrebe zvanične statistike smatraju povjerljivim, ako je na osnovu tih podataka moguće neposredno ili posredno identifikovati izvještajne jedinice, čime se otkrivaju pojedinačni podaci. Izvještajna jedinica se neposredno identifikuje imenom, nazivom ili adresom, odnosno preko dodijeljenog identifikacionog broja. Posredna identifikacija je utvrđivanje identiteta izvještajne jedinice dedukcijom, uzimajući u obzir sve mjere da bi se identifikovala izvještajna jedinica. Podaci za čije korišćenje su izvještajne jedinice dale izričit pristanak ne smatraju se povjerljivim.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama. Prva procjena PKM i odgovarajućih indikatora za prethodnu godinu objavljuje se u junu tekuće godine. Finalni podaci se objavljuju u decembru za tri prethodne godine.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Podaci se objavljuju dva puta godišnje.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Eurostat objavljuje dva saopštenja (jun, decembar): - Saopštenje o SIP i BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći i - Saopštenje o Indeksima nivoa cijena za finalnu potrošnju domaćinstva. Nakon objavljivanja zvaničnog Eurostatovog saopštenja, MONSTAT objavljuje saopštenje o BDP i SIP prema SKM po glavi stanovnika i saopštenje o Indeksima nivoa cijena za određene grupe proizvoda i usluga.
10.2. Publikacije: Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Saopštenja o Paritetu kupovne moći koje objavljuje Eurostat mogu se naći na internet stranici: http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/publications/news-releases Saopštenja koja objavljuje MONSTAT mogu se naći na sajtu: http://monstat.org/userfiles/file/paritet%20kupovne%20moci/GDP%20in%20PPS_mne.pdf
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučno-istraživačke djelatnosti, kao i medunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije dostupno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Najnovija verzija metodologije EUROSTAT-OECD Methodological manual on purchasing power parities dostupna je na Eurostatovom sajtu. http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-12-023
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanične statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz praćenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sledeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan Kao dokumentacija o kvalitetu mogu poslužiti izvještaji koji se dostavljaju Eurostatu po svakom završenom istraživanju survey reports . Takođe se dostavlja i PPP Inventory koji predstavlja pregled svih izvora podataka i metoda koji se koriste pri sprovođenju istraživanja o PKM.

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanične statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: 1. Stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica. Svi podaci koje zemlje učesnice projekta dostavljaju Eurostatu, prolaze kroz detaljan proces validacije, kako je objašnjeno u metodologiji (Eurostat-OECD Methodological Manual).
11.2. Procjena kvaliteta: PPP Inventory koje zemlje učesnice projekta dostavljaju Eurostatu, služi za procjenu kvaliteta, shodno regulativi Br. 1445/2007.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Međunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti - istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrđivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvaničnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok ćemo konačne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: Kada su u pitanju zahtjevi Eurostata trenutno ne dostavljamo tri seta podataka: PPP_HOSP_A: Survey - Hospitals, PPP_SPATI_N: Spatial Adjustment Factors, PPP_VAT_A: VAT Data.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Preciznost i tačnost podataka povećava se sa nivoom agregacije. To znači da PKM na nivou BDP je pouzdaniji od PKM na nivou finalne potrošnje domaćinstva. Isto tako PKM za finalnu potrošnju domaćinstva je pouzdaniji nego PKM za grupe hrana i nealkoholna pića ili odjeću i obuću koji su pod-agregati finalne potrošnje domaćinstva.
13.2. Greška uzorka: Istraživanje nije zasnovano na slučajnom uzorku tako da ne možemo koristiti standardne pristupe za procjenu uzoračke greške.
13.3. Ne-uzorkovana greška: U istraživanjima koja se sprovode u okviru potrošnih dobara i usluga mogu se javiti greške usled neusaglašenosti odabranog proizvoda sa datom definicijom (opisom) tog proizvoda (neodgovarajuća veličina proizvoda ili neodgovarajući parametri kvaliteta). Ia

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: PPP se za datu (t) godinu objavljuje u sledećim fazama: - Posle t+6 mjeseci: objavljuju se prvi preliminarni rezultati; - Posle t+12 mjeseci: objavljuju se preliminarni rezultati; - Posle t+24 mjeseca: objavljuju se revidirani preliminarni rezultati; - Posle t+36 mjeseci: objavljuju se finalni rezultati za godinu t.
14.2. Tačnost: Svi podaci su objavljeni u skladu sa Kalendarom statističkih podataka za 2016. godinu.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: PKM je u osnovi prostorni pokazatelj nivoa cijena, pri čemu se uporedivost rezultata među zemljama može smatrati veoma dobrom.
15.2. Vremenska uporedivost: PKM su prostorni pokazatelji nivoa cijena koji su pogodni za poređenja koja uključuju više geografskih područja u datom trenutku. Za razliku od uzorka proizvoda koji se koristi prilikom snimanja cijana kod indeksa potrošačkih cijena, izbor proizvoda u okviru istraživanja PKM nije napravljen kako bi se pratilo kretanje cijena u vremenu, već u cilju utvrđivanja razlika u cijenama između zemalja. Ako je potrebno proizvodi u uzorku mogu da se mijenjaju između dva uzastopna istraživanja u cilju održavanja i poboljšanja uporedivosti između zemalja. Ipak PPP pokazatelji mogu se koristiti u vremenskom poređenju pod određenim okolnostima i pod uslovom da se podaci tumače sa velikom pažnjom.

15.3. Domen usklađenosti: PKM i njegovi izvedeni indikatori dostupni su u dva različita domena u okviru Eurostatove baze podataka: domen PKM i domen nacionalnih računa. PKM, indeks nivoa cijena, podaci o potrošnji kao i indikatori fizičkog obima određenih kategorija mogu se naći u okviru PKM domena, dok podaci o potrošnji i fizičkom obimu BDP kao i glavnih agregata nacionalnih računa mogu naći u domenu nacionalnih računa.
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Objavljeni podaci se smatraju konačnim osim u slučaju metodoloskih promjena i uvodjenja novih klasifikacija, usljed čega podliježu reviziji.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Za istraživanja koja se sprovode u okviru potrošnih dobara i usluga izvori podataka su: maloprodajni objekti (mini-marketi, supermarketi, kiosci, specijalizovane prodavnice), preduzetnici, javna preduzeća, internet, CPI, itd. Cijene se prikupljaju u glavnom gradu i njegovoj okolini. Cijene se prikupljaju u vremenskom periodu od tri godine u okviru šest zasebnih istraživanja, po dva istraživanja godišnje. U okviru investicionih dobara i usluga sprovode se dva istraživanja. Jedano istraživanje se odnosi na mašine i opremu (sprovodi se jednom u dvije godine) a drugo na građevinske projekte (sprovodi se jednom godišnje) Cijene u okviru istraživanja Mašine i oprema , se prikupljaju od proizvođača, uvoznika, distributera i samih kupaca. Cijene u oblasti Građevinarstva se prikupljaju za set standardnih građevinskih projekata koji se odnose na različite vrte objekata i građevinskih radova.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Prikupljanje cijena je kontinuiran proces i odvija se na sledeći način: Potrošnja domaćinstva - postoji šest istraživanja koja pokrivaju različite djelove potrošnje domaćinstva, sprovode se u ciklusu od tri godine (dva istraživanja godišnje): - I istraživanje: Hrana, piće i duvan; - II istraživanje: Odjeća i obuća; - III istraživanje: Osnovni uređaju za domaćinstvo; - IV istraživanje: Transport, hoteli i restorani; - V istraživanje: Usluge; - VI istraživanje: Namještaj i zdravstvo. Potrošnja države - obuhvata godišnje istraživanje o naknadama zaposlenih u javnom sektoru Obrazovanje - godišnje se dostavljaju podaci iz sektora obrazovanja Bruto investicije u osnovna sredstva - u okviru ove oblasti sprovodi se istraživanje koje se bavi snimanjem cijena za mašine i opremu (sprovodi se svake druge godine) i istraživanje u oblasti građevinarstva (sprovodi jednom godišnje). Ponderi potrošne strane BDP i ostali podaci (CPI, renta, broj stanovnika) prikupljaju se jednom godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka: Za potrebe snimanja cijena navedenih istrazivanja MONSTAT angažuje anketare (snimatelje cijena). Cijene se prikupljaju u Podgorici, najčeće posjetom maloprodajnih objekata. Snimatelji od koordinatora projekta dobijaju upustvo o snimanju cijena, listu detaljno specifikovanih proizvoda kao i listu reprezentativnih objekata u kojima će se vršiti snimanje cijena. Odredjeni broj cijena se prikuplja centralizovano od strane zaposlenih u odjeljenju cijena. Metodi prikupljanja su različiti i zavise od vrste proizvoda ili usluge (telefonski intervju, internet sajtovi ili posebni upitnici). Istraživanje koje se odnosi na prikupljane cijena u građevinastvu znatno je složenije i zahtijeva stručna znanja i sposobnosti iz ove oblasti, tako da se u tu svrhu angažuju vanjski eksperti kako bi se obezbijedile cijene za građevinske projekte. Ista praksa se primjenjuje kod sprovođenja istraživanja za mašine i opremu. Podaci o renti i o naknadama zaposlenih prikupljaku se iz postojećih izvora u zavodu ili se dobijaju od drugih državnih institucija.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.